direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen - 2
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

Artikel 7 Wonen - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' een vrijstaande woning;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' uitsluitend bijgebouwen;
 • d. waterhuishouding;

met daarbijbehorende:

 • e. tuinen en erven;
 • f. wegen en paden;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming waarbij de navolgende regels in acht moeten worden genomen.

7.2.2 Gebouwen

Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht.

7.2.3 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

 • a. de woningen dienen te worden gebouwd met de voorgevels in of evenwijdig aan de zijde van het bouwvlak, die is gekeerd naar de weg waaraan het betreffende gebouw is gelegen;
 • b. de bouwhoogte van de woningen bedraagt maximaal 9 meter;
 • c. de goothoogte van de woningen bedraagt maximaal 3 meter;
 • d. de inhoud van de woningen mag maximaal 750 m3 bedragen.
7.2.4 Bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de navolgende regels:

 • a. bijgebouwen dienen binnen het aangegeven bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt maximaal 70 m2;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 meter;
 • d. de goothoogte bedraagt maximaal 3 meter.
7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt maximaal 6 meter;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 2 meter.
7.3 Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met ene omgevingsvergunning een afwijking verlenen van het bepaalde in 7.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits de woonfunctie in overwegende mate wordt behouden en onder de voorwaarde dat:

 • a. het medegebruik van ondergeschikte betekenis moet zijn en maximaal 30% mag beslaan van de totale nettovloeroppervlakte van een wooneenheid tot een maximum van 50 m2;
 • b. slechts bedrijven toelaatbaar zijn, die behoren tot de categorie 1 van de bijgevoegde "Lijst aan huis gebonden beroepen en bedrijven";
 • c. geen detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop -als ondergeschikte nevenactiviteit- van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • d. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkelijng, casu quo niet onevenredig veel extra verkeer wordt aangetrokken;
 • e. het gebruik mag niet lijden tot een onevenredige aantasting van de leefomgeving;
 • f. er geen buitenopslag plaatsvindt;
 • g. er geen reclame-uitingen zichtbaar zijn;
 • h. op eigen terrein moet worden geparkeerd door eigenaar/huurder en bezoekers.