direct naar inhoud van 4.3 Provinciaal beleid
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

4.3 Provinciaal beleid

4.3.1 Streekplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 29 juni 2005 het Streekplan Gelderland 2005 vastgesteld. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening kent geen streekplannen meer, maar een structuurvisie, met een zelfbindende werking. Dat wil zeggen dat ze geen juridische status hebben en geen rechtstreekse doorwerking naar gemeentelijke plannen. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het Streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Op de streekplankaart is Gelderland onderverdeeld in een 'groenblauw' raamwerk, een 'rood' raamwerk en een multifunctioneel gebied. Het plangebied is gelegen in het multifunctioneel gebied en daarbinnen specifiek aangewezen als multifunctioneel platteland. In het provinciaal planologisch beleid wordt op deze gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht.

4.3.2 Reconstructieplan Achterhoek - Liemers

In het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers is het perceel Kevelderstraat 4 te Zieuwent gelegen binnen het verwevingsgebied. Het perceel ligt buiten de gebieden die specifiek aangewezen zijn als ontwikkelingslocaties voor de landbouw. Binnen verwevingsgebieden worden kansen geboden aan verschillende functies om naast elkaar te bestaan. In het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers wordt verwezen naar het Streekplan Gelderland 2005 waarin de functieverandering is verwoord en waarin rekening wordt gehouden met de in het Reconstructieplan genoemde denklijnen. Een functiewijziging van agrarisch naar wonen op dit perceel, in de nabijheid van de bebouwde kom Zieuwent en andere burgerwoningen, ligt voor de hand, temeer daar de functiewijziging de toekomstige ontwikkelingen van het naastgelegen agrarisch bedrijf niet belemmerd. Te meer gezien het feit dat het perceel gelegen is binnen het verwevingsgebied.

4.3.3 Regionale beleidsinvulling

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 27 april 2006 besloten de regionale beleidsnotitie 'Functies zoeken plaatsen zoeken functies' met bijbehorend erratum van 8 maart 2006 vast te stellen. Tevens is het Dagelijks bestuur van de regio Achterhoek verzocht om het provinciaal bestuur van Gelderland te verzoeken het Streekplan Gelderland 2005 voor wat betreft de Achterhoek conform aan te passen. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 19 december 2006 een positief besluit hieromtrent genomen, waardoor deze beleidsnotitie gezien moet worden als een nadere uitwerking van het streekplan.