direct naar inhoud van 5.3 Flora en Fauna
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

5.3 Flora en Fauna

Door Milieuadviesbureau Hamabest is op 23 februari 2010 een Quickscan flora en fauna uitgevoerd op het perceel Kevelderstraat 4 te Zieuwent. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er geen procedurele bezwaren voor het plangebied.

Het onderzoeksrapport met rapportnummer R10.018-GML-F01 is als toegevoegd.

Zorgplicht

Ten aanzien van de ingrepen is nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de Flora- en faunawet van toepassing: Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood.

Advies

Het adviesbureau geeft, ten aanzien van de toekomstige inrichting van het plangebied, het volgende advies: Bij nieuwe beplanting (heggen, heesters en bomen) is het gebruik van inlandse, bloem- en vruchtdragende soorten aan te bevelen. Gebruik van inlandse soorten is vooral voor insecten en daarmee voor vleermuizen, maar ook voor vogels geschikt.

Het is raadzaam om de vegetatie binnen het plangebied kort te houden, zodat er geen broedgelegenheid voor vogels kan ontstaan.

Om nesten voor vogels, waaronder de huismus, te creƫren kunnen speciale kasten worden opgehangen of een zogenaamde vogelvide of speciale dakpannen worden aangebracht. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat er meerdere kasten moeten worden opgehangen, daar de huismus in kolonies broedt.