direct naar inhoud van 5.7 Geur
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

5.7 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. Indirect heeft de Wgv consequenties voor de ruimtelijk ordening, dit wordt wel de omgekeerde werking genoemd. Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen moet een toets op de 'omgekeerde werking' van de Wgv worden uitgevoerd. De 'Handreiking Wgv paragraaf 3.4, Beoordeling ro-plannen, (SenterNovem, d.d. 23-05-2007)' beschrijft de wijze waarop dit moet gebeuren.

5.7.1 Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

De bouw van een extra woning op het adres Kevelderstraat 4 te Zieuwent vormt, op dit moment, géén belemmeringen voor de omliggende agrarische bedrijven, aangezien gebouwd wordt in samenhang met geheel buiten werking stellen van de veehouderij én in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij.

Uit een uitspraak d.d. 26 juli 2006 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS (AY5076, Raad van State, 200509410/1) en het rapport 'Bouwen binnen stankcirkels' (www.Infomil.nl) blijkt dat de bouw van een woning binnen de stankcirkel van een veehouderij kan worden toegestaan indien de voorziene woning geen verdergaande beperking voor de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf tot gevolg heeft dan de reeds bestaande beperkingen die andere woningen binnen de stankcirkel al met zich brengen.

Op grond van artikel 14.2 van de Wgv geldt voor ruimte-voor-ruimte woningen en daarmee vergelijkbare geurgevoelige objecten een afwijkend toetsingskader. Indien op een kavel dat na 19 maart 2000 in gebruik was als veehouderij en indien wordt gebouwd in samenhang met geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij én in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij geldt voor deze woningen alleen een minimumafstand tussen het emissiepunt van een dierverblijf en de gevel van het geurgevoelig object van 50 meter (buiten de bebouwde kom).

Voor dieren waarvoor bij ministeriële regeling geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld (o.a. melkvee > 2 jaar en jongvee < 2 jaar), geldt ingevolge de Wgv de afstand van ten minste 50 meter buiten de bebouwde kom, gemeten tussen de veehouderij en een geurgevoelig object. In onderhavig geval wordt ruimschoots aan de afstandseis voldaan.

5.7.2 Verordening geurhinder en veehouderij

In de gemeente Oost Gelre is de Verordening geurhinder en veehouderij met bijbehorende Gebiedsvisie Oost Gelre (1-11-2007) opgesteld. De geursituatie van de veehouderijen in Oost Gelre zijn in deze gebiedsvisie betrokken. Op basis hiervan heeft de gemeente afwegingen gemaakt en de voorkeur gegeven aan o.a. een hogere norm rond de kernen van Groenlo, Lievelde en Vragender (respectievelijk, 5 ouE/m3, 7 ouE/m3 en 7 ouE/m3 ). Hiermee is voldaan aan de eis van de Wgv om rekening te houden met de huidige en te verwachten geursituatie in het gebied.

In de Gebiedsvisie Oost Gelre is aangegeven dat uit de uitgevoerde berekeningen van de achtergrondwaarden blijkt dat het leefklimaat rondom Kevelderstraat 4 als goed tot zeer goed kan worden bestempeld.

Conclusie:

Volgens de uitgangspunten van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt geurhinder geen belemmering voor de bouw van een extra woning aan de Kevelderstraat 4 te Zieuwent. Ook vormt de woning géén extra belemmering voor de omliggende agrarische bedirjven.