direct naar inhoud van 6.1 Functies zoeken plaatsen zoeken functies
Plan: Kevelderstraat 4, Zieuwent
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI020-OW04

6.1 Functies zoeken plaatsen zoeken functies

Algemeen uitgangspunt van het beleid 'Functies zoeken plaatsen zoeken functies' is sloop van alle aanwezige bedrijfsgebouwen. Hierbij dient tevens sprake te zijn van een minimale reductie van 50% van de bestaande bebouwing. In dit plan wordt een reductie bereikt van zo'n 54%. Het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' kent als algemene regel dat per woning maximaal 70m² aan bijgebouwen is toegestaan. De oppervlakte van de te bouwen woning bedraagt 116 m2 op maaiveld niveau. Daarbij wordt tevens een kelder gerealiseerd. Een te bouwen bijgebouw heeft een oppervlakte van 70 m2.

Naast de te bouwen woning met bijgebouw dient er bij de beleidsnotitie ten aller tijde landschappelijke inpassing plaats te vinden. Dit om te komen tot voldoende ruimtelijke kwaliteitswinst.

Ten behoeve hiervan heeft verzoeker het rapport 'Landschappelijke Inrichting Kevelderstraat 4' ingediend. Deze landschappelijke inrichtingsschets is tot stand gekomen aan de hand van Inventaristaie van het erf ter plaatse, het LOP van Oost Gelre en het document 'Achterhoekse erven veranderen' van het Gelders Genootschap. In dit rapport is de landschappelijke inpassing van het perceel weergegeven. Het te bouwen woonhuis zal worden ingepast in het landschap op zodanige wijze dat het een versterking van de boerderijencluster wordt. Er zijn in de omgeving, maar ook op het perceel een aantal landschappelijke waarden aanwezig die bij een goede uitvoering van dit project kunnen bijdragen aan het beeld van het landschap, en de ecologische waarde van het landschap volgens de doelen in het LOP.

Gelet op bovenstaande voldoet het plan in voldoende mate aan de vereiste verevening, c.q. ruimtelijke kwaliteitswinst, zoals geformuleerd in het beleid 'Functies zoeken plaatsen zoeken functies'.

Het rapport 'Landschappelijke Inrichting Kevelderstraat 4, Nieuwe brink op de rand van de zandrug' is als bijlage toegevoegd.