direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
 • b. één bedrijfswoning;
 • c. behoud van landschappelijke en natuurwaarden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - landschappelijke inpassing' uitsluitend de aanleg en gebruik van de landschappelijke inpassing is toegestaan, zoals aangegeven in het in de bijlage bijgevoegde beplantingsplan Erf Nieuwbouw Rundveestal H.A.J. Bomers en M.G.J. Wenneger tegekend op 20-09-2010 en aangepast 09-2011.
 • e. het hobbymatig houden van dieren en telen van gewassen;
 • f. de nevenfuncties verblijfsrecreatie, dagrecreatie, zorg, opslag en de nevenfuncties welke zijn genoemd in Bijlage 2 Indicatieve bedrijvenlijst met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 350 m2 van de bestaande bedrijfsgebouwen welke, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.11 aanwezig waren op 27 april 2006;
  • 2. buitenopslag en/of -uitstraling niet is toegestaan;
  • 3. de nieuwe functie niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.
 • g. ondersteunende horeca uitsluitend als daghoreca is toegestaan met een maximale oppervlakte van 150 m2 van de bestaande bedrijfsgebouwen en buitenactiviteiten tot een maximum van 150 m2;
 • h. In de bedrijfswoning is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m². De activiteit mag niet leiden tot belemmeringen voor de omliggende functies en geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer. Ten behoeve van de activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
 • i. extensieve dagrecreatie;

met de daarbij behorende:

 • j. erfbeplanting;
 • k. erven en terreinen;
 • l. wegen en paden;
 • m. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Onder het doel 'behoud van landschappelijke en natuurwaarden':

 • is de instandhouding begrepen van de landschappelijke - en natuurwaarden behorend tot de volgende landschapstyperingen:
  • 1. landbouwgronden met cultuurhistorisch bepaalde kleinschalige akkercomplexen, waaronder begrepen het Zwollesche Veld en het kampenlandschap rond Zwolle;
  • 2. landbouwgronden met een oorspronkelijke kavelstructuur, ontsloten via kronkelende wegen en gescheiden van andere kavels door middel van wallen of singels met opgaande eiken en hakhout van berk, els en eik en rijbeplanting in los plantverband van zomereik, soms beuk, berk of andere soorten als wilg of populier;
  • 3. landbouwgronden grenzend aan waterafhankelijke natuurgebieden, waarbij het agrarisch gebruik van de gronden niet mag leiden tot veranderingen in de grondwatersituatie, oppervlaktewaterpeilen en waterkwaliteit;
  • 4. kleinschalige besloten ruimtes;
  • 5. rustige omstandigheden en onverharde wegen;
  • 6. beplantingselementen zoals houtwallen, houtsingels, hagen, bosjes, boomgroepen, solitaire monumentale en waardevolle bomen, weg- en erfbeplanting;
3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken binnen bouwvlakken

Binnen elk bouwvlak op de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. de bij één agrarisch bedrijf behorende bedrijfsgebouwen;
 • b. bedrijfswoning, met in achtneming van het bepaalde in lid 3.1;
 • c. andere bouwwerken, waaronder begrepen mestplaten, mestsilo's en kuilvoeropslag;
 • d. teeltondersteunende voorzieningen;
 • e. vergistingsinstallaties ten behoeve van de eigen energievoorziening.
3.2.2 Toegestane bouwwerken buiten bouwvlakken

Buiten bouwvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. informatiepanelen en schuilgelegenheden voor fietsers en wandelaars.
3.2.3 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in de subleden 3.2.1 en 3.2.2, gelden de volgende regels:

 • a. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven:
  Bouwwerken   Maximale goothoogte in m   Maximale bouwhoogte in m   Maximale oppervlakte in m²   Maximale inhoud in
  m³  
  Bedrijfsgebouwen   7   10      
  Bedrijfswoning   4,5   9     750  
  Bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning   4   6   120    
  Teeltondersteunende voorzieningen     3      
  Sleufsilo's     3      
  Mestopslagplaatsen     7      
  Hooibergen, voedersilo's     15      
  Erf- en terreinafscheidingen     2      
  Informatiepanelen en schuilgelegenheden voo r fietsers en wandelaars     2,5   30    
  Vergistingsinstallaties     6      
  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen bouwvlak     3      
  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten bouwvlak     2      
 • b. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder a dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits deze op een legale wijze tot stand is gebracht;
3.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. sublid 3.2.1 ten behoeve van het realiseren van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals mestplaten, mestsilo's, sleufsilo's en kuilvoeropslag buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de realisering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde aantoonbaar noodzakelijk is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
  • 2. de bebouwing een compact geheel dient te vormen met de bestaande bebouwing;
  • 3. natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden aangetast;
  • 4. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
   • de milieusituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
   • het landschaps- en bebouwingsbeeld;
 • b. sublid 3.2.1 ten behoeve van het oprichten van bouwwerken voor energievoorziening voor agrarische bedrijven met een oppervlakte, voor zover het een gebouw betreft, van maximaal 25 m2 en een maximale goothoogte van 3 m;
 • c. sublid 3.2.1 ten behoeve van het realiseren van een paardenbak, met dien verstande dat:
  • 1. natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. de belangen van omliggende functies niet onevenredig worden aangetast;
 • d. sublid 3.2.3 sub a ten behoeve vergroten van de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen niet meer bedraagt dan 12 m;
  • 2. de bouwhoogte van een ligboxenstal niet meer bedraagt dan 15 m;
  • 3. er sprake dient te zijn van een landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtingsplan;
 • e. sublid 3.2.3 sub a ten behoeve van het vergroten van de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning tot 200 m2, met dien verstande dat er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing door middel van een erfinrichtingsplan.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 3.1 ten behoeve van het huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten, met dien verstande dat:
  • 1. het uitsluitend voorzieningen betreffen in de vorm van overnachtingsmogelijkheden en verblijfsruimten voor tijdelijke arbeidskrachten, die benodigd en werkzaam zijn in de agrarische sector gedurende de maanden maart tot en met oktober op het bedrijf waar ze gevestigd zijn;
  • 2. de voorzieningen binnen de bedrijfsgebouwen gerealiseerd dienen te worden tot een maximum vloeroppervlakte van 200 m2.
 • b. lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van mantelzorg in de bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken dan wel voor het bouwen van een mantelzorgunit, onder de voorwaarden dat:
  • 1. er aantoonbaar behoefte bestaat aan mantelzorg in verband met medische, psychische en/of sociale omstandigheden, in welk kader een indicatie voor mantelzorg aanwezig is;
  • 2. de totale oppervlakte ten behoeve van mantelzorg per bouwperceel niet meer dan 55 m² mag bedragen;
  • 3. er maximaal sprake mag zijn van 1 bouwlaag;
  • 4. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 5. een vrijstaande mantelzorgunit binnen een afstand van 10 m gerekend van de bedrijfswoning wordt gebouwd;
  • 6. in alle gevallen sprake is en blijft van afhankelijke woonruimte;
  • 7. indien de noodzaak van mantelzorg is vervallen, de omgevingsvergunning wordt ingetrokken en de situatie in en om de bedrijfswoning wordt teruggebracht in de oude staat (voor units), dan wel in overeenstemming met het bestemmingsplan;
 • c. lid 3.1 ten behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf in de bedrijfswoning, mits de woonfunctie in overwegende mate wordt behouden en onder de voorwaarden dat:
  • 1. het medegebruik van ondergeschikte betekenis moet zijn en maximaal 30% mag beslaan van de totale nettovloeroppervlakte van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken tot een maximum van 50 m²;
  • 2. slechts bedrijven toelaatbaar zijn, die behoren tot categorie 1 van de in Bijlage 1 Lijst aan huis gebonden bedrijven opgenomen bedrijven;
  • 3. aan huis verbonden bedrijven welke niet zijn genoemd in Bijlage 1, of behoren tot categorie 2 zoals genoemd in Bijlage 1, mits deze naar aard en effecten op het woon- en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, al dan niet onder te stellen voorwaarden, wat betreft geur, stof, geluid en gevaar, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven behorende tot categorie 1,
  • 4. een detailhandel mag plaatsvinden, behoudens een beperkte verkoop -als ondergeschikte nevenactiviteit- van producten die ter plaatse zijn vervaardigd, dan wel direct verband houden met het aan huis gebonden bedrijf;
  • 5. op eigen terrein moet worden geparkeerd door eigenaar/huurder en bezoekers;
  • 6. mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:
   • het straat- en bebouwingsbeeld;
   • de milieusituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • d. lid 3.1 sub f.1 ten behoeve van vervangende nieuwbouw voor nevenactiviteiten, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 350 m2;
  • 2. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtingsplan;
 • e. lid 3.1 sub f.1 ten behoeve van het vergroten van de oppervlakte van nevenfuncties, met dien verstande dat:
  • 1. nevenfuncties zijn toegestaan in maximaal 50% van de bestaande bedrijfsgebouwen welke, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.11 aanwezig waren op 27 april 2006, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan is weergegeven in de onderstaande tabel;
     Verblijfsrecreatie/toerisme   Dagrecreatie/toerisme   Zorg   Opslag   Functies uit Bijlage 1 en Bijlage 2  
   EHS verbinding en verweving ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verbindingszone' en 'ehs - verweving'   500 m2   500 m2   500 m2   500 m2   500 m2  
   Bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch met waarden – Landschapswaarden'   750 m2   750 m2   750 m2   500 m2   500 m2  
  • 2. verevening noodzakelijk is in de vorm van sloop, behoud van karakteristieke gebouwen of natuurontwikkeling;
  • 3. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtingsplan;
  • 4. de nevenfuncties uitsluitend zijn toegestaan binnen gebouwen zoals bedoeld in sub 1.
3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op de in lid 3.1 bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
  • 2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage;
  • 3. het graven, dempen, danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het anderszins verlagen van de waterstand;
  • 4. het bebossen of anderszins beplanten van gronden met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van bomen, struiken en heesters in verband met tuinbouw of als (agrarische) houtteelt;
  • 5. het aanleggen van landschapselementen;
  • 6. het vellen of rooien van bos, alsmede het verwijderen van landschapselementen;
  • 7. het aanleggen, verbreden, halfverharden (door middel van granulaat) en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m²;
  • 8. het verwijderen van onverharde wegen of paden;
  • 9. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.
 • b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing:
  • 1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
  • 2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is verleend;
  • 3. op werken of werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen.
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.
3.6 Wijzigingsbevoegdheid
3.6.1 Vergroten van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. de vergroting van het bouwvlak voor grondgebonden agararische bedrijven niet meer dan 50% van het bouwvlak mag bedragen, mits de oppervlakte van het bouwvlak na vergroting niet meer dan 2 ha bedraagt;
 • b. er geen sprake is van een significante aantasting van bestaande natuurwaarden en er geen belemmeringen voor de gewenste samenhang worden gecreeerd ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verbindingszone';
 • c. aangetoond is dat de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak noodzakelijk is in het kader van een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;
 • d. omliggende waarden door de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak niet onevenredig worden aangetast, waartoe in ieder geval onderzoek dient plaats te vinden naar flora en fauna, archeologische waarden, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden;
 • e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de normen inzake geur, geluid en luchtkwaliteit.
3.6.2 Vervorming van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het vervormen van het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. de vervorming niet mag leiden tot een vergroting van het bouwvlak;
 • b. aangetoond is dat het vervormen van het bouwvlak noodzakelijk is in het kader van een doelmatige bedrijfsvoering;
 • c. alle bedrijfsbebouwing binnen het bouwvlak gesitueerd dient te blijven;
 • d. het verschuiven van de grens van het bouwvlak mag niet tot gevolg hebben dat voor de voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning kan worden gebouwd;
 • e. er geen sprake is van een significante aantasting van bestaande natuurwaarden en er geen belemmeringen voor de gewenste samenhang worden gecreeerd ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verbindingszone';
 • f. omliggende waarden door de vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak niet onevenredig worden aangetast, waartoe in ieder geval onderzoek dient plaats te vinden naar flora en fauna, archeologische waarden, stedenbouwkundige en landschappelijke waarden;
 • g. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat wordt voldaan aan de normen inzake geur, geluid en luchtkwaliteit.
3.6.3 Omschakelen naar intensieve veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het omzetten van bouwvlak, niet in gebruik zijnde als intensieve veehouderij, naar een intensieve veehouderij, met dien verstande dat:

 • a. niet meer dan 1 ha van het bouwvlak gebruikt mag worden ten behoeve van de intensieve veehouderij;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat op het gebied van geur en fijnstof;
 • c. is aangetoond dat de afwijking, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura-2000-gebied niet kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen en met dien verstande dat een toename van ammoniakdepositie van een bedrijf kan worden toegestaan indien tegelijkertijd de depositie van een ander bedrijf op hetzelfde habitattype binnen het zelfde Natura 2000-gebied met minimaal 2 maal deze toename wordt teruggebracht;
 • d. voor zover het een initiatief betreft binnen gronden ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verbindingszone', dient te worden aangetoond dat er geen significante aantasting plaatsvindt van de kernkwaliteiten van de EHS, dan wel door het stellen van compenserende of mitigerende maatregelen hieraan voldoende tegemoet kan worden gekomen.
3.6.4 Tweede bedrijfswoning

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het toestaan van een tweede bedrijfswoning, met dien verstande dat:

 • a. aangetoond is dat sprake is van een noodzakelijk en intensief toezicht gedurende 24 uur per dag dat slechts door twee volwaardige arbeidskrachten kan worden verricht en dat het bedrijf duurzame werkgelegenheid biedt aan twee volwaardige arbeidskrachten;
 • b. de afstand tot de eerste bedrijfswoning mag niet meer dan 20 m bedragen, tenzij uit het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige blijkt dat een afstand van niet meer dan 20 m stedenbouwkundig onaanvaardbaar is;
 • c. de bedrijfswoning voldoet aan de regels in lid 3.2;
 • d. de afstand van de woning tot de as van de aanliggende weg stedenbouwkundig aanvaardbaar is;
 • e. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • f. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
  • 1. de milieusituatie;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 4. het landschaps- en bebouwingsbeeld.
3.7 Specifieke gebruiksregels
3.7.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend:

 • a. de bewoning van vrijstaande bijgebouwen;

Met ingang van twee jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt onder verboden gebruik verstaan:

 • a. het in gebruik hebben van bebouwing ten behoeve van het bepaalde in 3.1 onder a en b, indien geen of onvolledig uitvoering is gegeven aan de landschapsversterkende voorzieningen zoals weergegeven in het landschapsplan " Erf Nieuwbouw Rundveestal H.A.J. Bomers en M.G.J. Wenneger", tegekend op 20-09-2010 en aangepast 09-2011 zoals opgenomen in de bijlage 1 bij de toelichting van dit bestemmingsplan;
 • b. het in gebruik hebben van bebouwing ten behoeve van het bepaalde in artikel 3.1 onder a en b, indien de in onderdeel a van dit artikel genoemde landschapsversterkende voorzieningen niet in stand worden gehouden;
 • c. deze strijdige gebruik is niet van toepassing op bestaand legaal gebruik.