direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 Ehs - verbindingszone
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'ehs - verbindingszone' zijn de gronden tevens bestemd voor bescherming, behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken, alsmede het voorkomen van significante effecten op kernkwaliteiten en omgevingscondities die aan realisering van EHS in de weg staan.
8.1.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op de in sub a bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
  • 2. het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, waarbij de kruidlaag volledig wordt omgeploegd, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage;
  • 3. het graven, dempen, danwel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het anderszins verlagen van de waterstand;
  • 4. het vellen of rooien van bos, alsmede het verwijderen van landschapselementen;
  • 5. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden, alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m²;
  • 6. het verwijderen van onverharde wegen of paden;
  • 7. het aanbrengen van onder- en bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur.
 • b. Het bepaalde in sub b is niet van toepassing:
  • 1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
  • 2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is verleend;
  • 3. op werken of werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen.
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub b mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.
8.2 Grolse Linie 1627
8.2.1 Functie
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'grolse linie 1627' zijn de gronden mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de Grolse Linie;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'grolse linie' zijn boomkwekerijen niet toegestaan.

8.2.2 Bouwwerken
 • a. Op of in deze gronden zijn enkel bestaande gebouwen toegestaan;
 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn enkel toegestaan ten behoeve van de bescherming en instandhouding van de Grolsche Linie;
  • 2. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 10 m;
  • 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 6 m.

8.2.3 Andere werken

Voor het realiseren van andere werken, geen bouwwerken zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de andere werken, geen bouwwerken zijnde zijn enkel toegestaan ten behoeve van de bescherming en instandhouding van de Grolsche Linie;
 • b. de hoogte, gemeten vanaf peil, mag niet meer bedragen 3 m.

8.2.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden op de in sublid 8.2.1 bedoelde gronden de navolgende werken en werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het vellen of rooien van bos, alsmede het verwijderen van landschapselementen ten behoeve van het behoud van de Grolse Linie 1627;
 • b. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing:
  • 1. op werken of werkzaamheden waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is verleend;
  • 2. op werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreden van het bestemmingsplan in uitvoering waren en hiervoor een vergunning is verleend;
  • 3. op werken of werkzaamheden welke het normale onderhoud en beheer betreffen.
 • c. Een omgevingsvergunning als bedoeld in sub a mag alleen worden verleend indien door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden waaronder in ieder geval compensatie wordt opgelegd waarbij wordt overgecompenseerd met minimaal 20%, voldoende tegemoet kan worden gekomen.
 • d. Voorafgaande aan het verlenen van de omgevingsvergunning als bedoeld in sub a dient advies ingewonnen te worden bij de gemeentelijke landschapsdeskundige.