direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

9.1 Paardenbakken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels in artikel 3 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden ten behoeve van het realiseren van een paardenbak buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte van de paardenbak niet meer bedraagt dan 800 m2;
 • b. ten minste 25% van de oppervlakte van de paardenbak is gelegen binnen het bouwvlak van de bestemmingen 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden';
 • c. de paardenbak is gesitueerd op tenminste 50 m vanaf het bouwvlak of bestemmingsvlak van derden;
 • d. er is aangetoond dat het realiseren van een paardenbak binnen het bouwvlak van de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' onmogelijk is;
 • e. er sprake is van een landschappelijke inpassing door middel van een landschappelijk inpassingsplan.
9.2 Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan ten behoeve van:

 • a. het oprichten van bouwwerken voor doeleinden van openbaar nut met een oppervlakte, voor zover het een gebouw betreft, van maximaal 25 m2 en een maximale goothoogte van 3 m, in verband waarmee bij het oprichten van bedoelde bouwwerken langs een weg, de kade of een waterloop, de wegbeheerder en/of het waterschap gehoord worden;
 • b. het aanbrengen van geringe wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bebouwingsgrenzen voor zover niet zijnde bestemmingsgrenzen, mits het wijzigingen betreft ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, waarbij belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden in de verbeelding;
 • c. afwijkingen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages. Deze afwijking geldt niet voor maten met betrekking tot:
  • 1. de inhoud van wooneenheden;
  • 2. de oppervlakte van bijgebouwen.