direct naar inhoud van 5.3 Flora en Fauna
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

5.3 Flora en Fauna

De natuurbescherming in Nederland is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de gebiedsbescherming. De Flora- en faunawet regelt de soortenbescherming.

Het plangebied ligt niet in of nabij een Natura-2000 gebied. De EHS valt niet onder de Natuurbeschermingswet 1998. Gebiedsbescherming is daarom niet aan de orde.

Om te bepalen of er beschermde dier- of plantensoorten in het gebied voorkomen, is door Econsultancy de 'Quickscan flora en fauna Boerijendijk 9 te Groenlo in de gemeente Oost Gelre' uitgevoerd. Uit deze quickscan blijkt dat met de uitvoering van het plan naar verwachting geen beschermde dier- en/of plantensoorten worden verstoord. Met uitvoering van het plan wordt voldaan aan de Flora- en faunawet.

Het plangebied ligt in de EVZ, daarom is ook gekeken naar de effecten van het plan op dit gebied. Uit het onderzoek blijkt dat als het plan wordt ingepast met kleine elementen zoals ruigte, struweel of een poel de kwaliteiten van de EVZ niet verslechteren. Met dit plan wordt een poel en een klein bos aangelegd. Hiermee wordt de EVZ versterkt en treedt er geen verslechtering op.