direct naar inhoud van 5.7 Geur
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

5.7 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt bekeken en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt echter alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

In het bedrijf in het plangebied wordt een dierstapel gehouden waarvoor bij ministeriƫle regeling geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld (melkkoeien met jongvee). Artikel 4, eerste lid van de Wgv geeft aan dat voor deze dieren vaste afstanden gelden van ten minste 100 meter binnen de bebouwde kom en ten minste 50 meter buiten de bebouwde kom, gemeten tussen het eerste emissiepunt van de veehouderij en een geurgevoelig object.

Het dichtstbijzijnd geurgevoelig object ligt op meer dan 100 m van het plangebied. De uitbreiding van het agrarisch bouwperceel/bedrijf voldoet ruim aan de minimaal aan te houden afstanden. Het aspect geur vormt geen belemmering voor de uitvoering van voorliggend plan.