direct naar inhoud van 7.4 Regels
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

7.4 Regels

De regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn:

  • 1. inleidende regels;
  • 2. bestemmingsregels;
  • 3. algemene regels;
  • 4. overgangs-, en slotregels.

1. Inleidende regels

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels bepaald (artikel 2).

2. Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de bestemmingen vastgelegd. Dit bestemmingsplan bevat de bestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (artikel 3) met een bouwblok en de functieaanduiding Specifieke vorm van agrarisch met waarden - landschappelijke inpassing. Naast deze bestemming geldt ook de dubbelbestemmingen Waarde Archeologie - Archeologische verwachtingswaarde 1 (artikel 4) en Waarde Archeologie - Archeologische verwachtingswaarde 3 (artikel 5).

3. Algemene regels

In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen -dat wil zeggen: het gehele bestemmingsplan betreffend- karakter. Het zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel (artikel 6), algemene bouwregels (artikel 7), algemene aanduidingsregels (artikel 8), algemene gebruiksregels (artikel 9) en algemene afwijkingsregels (artikel 10), algemene wijzigingsregels (artikel 11) en algemene procedureregels (artikel 12).

4. Overgangs- en slotregel

In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht (artikel 13) en de slotregel (artikel 14) opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene bepalingen betreffen, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.