direct naar inhoud van 8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied 1995, herziening 60, Boerijendijk 9 te Groenlo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI039-VG01

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

8.2.1 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd met ingang van vrijdag 24 februari 2012 tot en met donderdag 5 april 2012 Gedurende deze zes weken heeft een ieder de gelegenheid om een zienswijze omtrent het plan naar voren te brengen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

8.2.2 Artikel 3.1.1.-overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Ter voldoening hieraan is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan de provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, het ministerie LNV en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Het waterschap heeft aangegeven dat ze geen op-/aanmerkingen hebben. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen. Er wordt van uitgegaan dat deze instanties geen op-/aanmerkingen hebben op het plan. In het ontwerp worden een paar ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Dit betreffen geen inhoudelijke wijzigingen. Het plan is inhoudelijk niet veranderd.