direct naar inhoud van Artikel 4 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-OW01

Artikel 4 Maatschappelijk

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de onderstaande tabel:
Adres   Nr   Nadere bestemming  
Kerkdijk   6   Joodse begraafplaats  

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • b. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 • c. ontsluitingen/inritten;
 • d. parkeervoorzieningen.

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan, tenzij de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • c. indien de bestaande bebouwing afwijkt van het bepaalde onder a en b dan geldt de bestaande bebouwing op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan, mits deze op een legale wijze tot stand is gebracht.

4.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. lid 4.2 ten behoeve van uitbreiden van de bebouwde oppervlakte met 15%, met dien verstande dat:
  • 1. de bebouwing een compact geheel dient te vormen met de bestaande bebouwing;
  • 2. natuur- en landschapswaarden door de uitbreiding niet onevenredig worden aangetast;
  • 3. er sprake dient te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing door middel van een erfinrichtingsplan;
  • 4. er geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
   • de milieusituatie;
   • de verkeersveiligheid;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
   • het landschaps- en bebouwingsbeeld.