direct naar inhoud van 5.3 Flora en Fauna
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-OW01

5.3 Flora en Fauna

De natuur in Nederland wordt beschermd via de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- en faunawet regelt de soortbescherming en de Natuurbeschermingswet 1998 de gebiedsbescherming.

Het plangebied ligt niet in de buurt van een beschermd natuurgebied. Gebiedsbescherming is dan ook niet aan de orde.

In het plangebied wordt een opslaggebouw gebouwd. Tevens wordt, als indicatief aangegeven, een bestaande buitenbak overkapt. Deze ingrepen zijn dermate klein dat dit geen grote gevolgen heeft voor de flora en fauna in het plangebied. De overige ruimte blijft ongerept. Gezien de kleinschalige ingreep en de kleine gevolgen voor het plangebied is een flora- en fauna onderzoek niet noodzakelijk. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet behoeft niet te worden aangevraagd.

Overig

Ten aanzien van de ingrepen is nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de Flora- en faunawet van toepassing:

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood.

Maatregelen om de verstoring tot een minimum te beperken, kunnen zijn:

- het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst ten behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren;

- het starten van rooi- en grondwerkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen en het winter(slaap)seizoen. Met name amfibieƫn en kleinere zoogdieren zijn hierbij gebaat.