direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Buitengebied 1998, herziening 62, Kerkdijk 6 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI041-OW01

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

Ingevolge de Archeologische beleidskaart RAAP-rapport 1757 is het plangebied gelegen in een gebied met een hoge archeologische verwachting. In dit kader is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen grondwerkzaamheden geen mogelijke archeologische waarden verstoord.

In opdracht van verzoeker heeft Econsultancy bv tezamen met ARC bv een archeologisch vooronderzoek verricht om de archeologische verwachting van het plangebied vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een gecombineerd rapport met nummer 10065760. Dit rapport is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.

Bij het afgeven van een omgevingsvergunning dient te allen tijde de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen en zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Oost Gelre, wie is belast met cultuurhistorie, hiervan in kennis te stellen.