direct naar inhoud van 5.7 Geur
Plan: Buitengebied herziening G.J. Doorninkweg 8 Lichtenvoorde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI101-OW04

5.7 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. Indirect heeft de Wgv consequenties voor de ruimtelijke ordening, dit wordt wel de omgekeerde werking genoemd. Voor het beoordelen van ruimtelijke plannen, moet een toets op de 'omgekeerde werking' van de Wgv worden uitgevoerd.

De realisatie van twee woonbestemming op het adres G.J. Doorninkweg 8b te Lichtenvoorde vormt op dit moment geen belemmeringen voor de omliggende agrarische bedrijven, aangezien gebouwd wordt in samenhang met geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij en met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij.

Uit een uitspraak d.d. 26 juli 2006 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het rapport 'Bouwen binnen stankcirkels' (www.infomil.nl) blijkt dat de bouw van een woning binnen een stankcirkel van een veehouderij kan worden toegestaan indien de voorziene woning geen verdere beperking voor de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf tot gevolg heeft dan de reeds bestaande beperkingen die andere woningen binnen de stankcirkel al met zich brengen.

Op grond van artikel 14.2 van de Wgv geldt voor ruimte-voor-ruimte woningen en daarmee vergelijkbare geurgevoelige objecten een afwijkend toetsingskader. Indien op een kavel dat na 19 maart 2000 in gebruik was als veehouderij en indien wordt gebouwd in samenhang met geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij en in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij geldt voor deze woningen alleen een minimum afstand tussen het emissiepunt van een dierverblijf en de gevel van het geurgevoelig object van 50 meter (buiten de bebouwde kom). Bij voorliggend plan wordt hier ruimschoots aan voldaan.

Verordening geurhinder en veehouderij met bijbehorende Gebiedsvisie Oost Gelre

In de gemeente Oost Gelre is de Verordening geurhinder en veehouderij met bijbehorende Gebiedsvisie Oost Gelre opgesteld. De geursituatie van de veehouderijen in Oost Gelre zijn in deze gebiedsvisie betrokken. Op basis hiervan heeft de gemeente afwegingen gemaakt en de voorkeur gegeven aan o.a. een hogere norm rond de kernen van Groenlo, Lievelde en Vragender (respectievelijk, 5 ouE/m3, 7 ouE/m3 en 7 ouE/m3). Hiermee is voldaan aan de eis van Wgv om rekening te houden met de huidige en te verwachten geursituatie in het gebied. In de Gebiedsvisie Oost Gelre is aangegeven dat uit de uitgevoerde berekeningen van de achtergrondwaarden blijkt dat het leefklimaat in en rondom de kernen van Oost Gelre als redelijk tot goed kan worden bestempeld. Uit de verordening blijkt dat in de directe nabijheid geen intensieve veehouderij is gelegen en dat de toekomstige woningen niet in een stankcirkel van een agrariƫr komt te liggen.

Conclusie

Volgens de uitgangspunten van de Wet geurhinder en veehouderij vormt, op dit moment, het positief bestemmen van woning G.J. Doorninkweg 8b, Lichtenvoorde geen belemmeringen voor de omliggende agrarische bedrijven. Andersom zorgen omliggende bedrijven niet voor een slecht leefklimaat in het plangebied.