direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI1500-OW05

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 18 december 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre vastgesteld. Tegen dit vastgestelde plan is beroep aangetekend. Op 30 oktober 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna Raad van State) uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen en is het bestemmingsplan deels vernietigd. Naar aanleiding van de uitspraak is deze correctieve herziening opgesteld. Hierin zijn de wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen die naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State noodzakelijk zijn.

Daarnaast is geconstateerd dat enkele omissies in het vastgestelde bestemmingsplan voorkomen, welke zijn meegenomen in deze correctieve herziening.

Alle aanpassingen die in deze correctieve herziening worden gedaan, zijn van geringe omvang en sorteren geen (significant) effecten ten opzichte van het op 18 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan. Het betreft zeer geringe correcties en aanpassingen die de juridische regeling in overeenstemming brengt met de feitelijke situatie. Voor nadere informatie en onderzoeken over de gegeven bestemmingen, wordt daarom verwezen naar de toelichting behorende bij het op 18 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011.

In paragraaf 1.2 is een toelichting gegeven op de wijze waarop de wijzigingen zijn weergegeven.

In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn alle aanpassingen, welke betrekking hebben op deze planherziening opgenomen.

1.2 Toelichting

Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011. Het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 blijft van kracht. Het Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre is een aanvulling op het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011. Deze aanvulling bestaat uit een verbeelding en een set regels. De regels zijn volledig uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 overgenomen. De aanvullingen en aanpassingen op het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 zijn gemarkeerd of met doorhalingen aangegeven. De regels zijn van toepassing op het totale gebied van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van 18 december 2012. Om deze reden valt het hele plangebied ook onder deze herziening. De regels vervangen dus eigenlijk de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 en kunnen worden gelezen in samenhang met de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 en de verbeelding van deze correctieve herziening.

De verbeelding bevat naast de plancontour die het gehele plangebied omvat een aantal bestemmingen, die ook in het buitengebied zijn opgenomen, en aanduidingen, die deels ook nieuw zijn. De bestemmingen en aanduidingen geven de veranderingen op de verbeelding weer ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van 18 december 2012. Ter plaatse waar een (gekleurde) bestemming in de verbeelding is opgenomen wordt de bestemming uit het bestemmingsplan van 18 december 2012 vervangen door deze bestemming, inclusief nieuwe aanduidingen waar deze aan de orde zijn.

Er is één dubbelbestemming opgenomen op de verbeelding van deze correctieve herziening. Deze vervangt in zijn geheel de betreffende dubbelbestemming op de vigerende verbeelding. De dubbelbestemming Leiding - Gas is dus geheel opnieuw ingetekend. Dit is gebeurd, omdat het vervallen van een dubbelbestemming anders niet is weer te geven in een correctieve herziening die overeenkomstig de wettelijke standaarden wordt gemaakt.

De aanduidingen die op de verbeelding van dit plan zijn opgenomen zijn slechts een aanvulling op de vigerende verbeelding van het Buitengebied Oost Gelre 2011. Voor de volledigheid zijn de onderliggende bestemmingen en (gebieds)aanduidingen die voor deze percelen gelden ook in de verbeelding opgenomen, hieraan is echter niks veranderd. Als voorbeeld: de aanduiding 'aaneengebouwd' geldt binnen verschillende bestemmingen. Uit de regels van dit plan valt op te maken welke betekenis deze aanduiding heeft binnen de betreffende bestemming die op de verbeelding van het buitengebied van 18 december 2012 is opgenomen.

In de regels van dit bestemmingsplan is artikel 34.1 toegevoegd, waarin het voorgaande juridisch als volgt is verwoord en vastgelegd:

34.1 Van toepassing verklaring

Het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, blijft van toepassing, met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de in het Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre  opgenomen bestemmingen, de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, volledig (dus inclusief alle ter plaatse geldende aanduidingen) wordt vervangen;
 • b. de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, als volgt worden gewijzigd:
  • 1. de tekstdelen welke in dit plan met vet zijn weergegeven, worden aan de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, toegevoegd;
  • 2. de tekstdelen welke in dit plan zijn doorgehaald, worden uit de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, verwijderd;
 • c. voor zover de gronden zijn aangeduid met de aanduiding 'overige zone – ehs - verbindingszone' de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, zoals deze gelden voor de aanduiding 'ehs - verbindingszone' van overeenkomstige toepassing zijn;
 • d. voor zover de gronden zijn aangeduid met de aanduiding 'overige zone – natte natuur' de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, zoals deze gelden voor de aanduiding 'natte natuur' van overeenkomstige toepassing zijn;
 • e. voor zover de gronden zijn aangeduid met de aanduiding 'overige zone – openheid' de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 van de gemeente Oost Gelre, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012, zoals deze gelden voor de aanduiding 'openheid' van overeenkomstige toepassing zijn.

Het voorgaande geeft de juridische regeling weer van het feit dat:

 • 1. de verbeelding uit dit reparatieplan de verbeelding uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 volledig vervangt;
 • 2. in de regels door middel van doorhalingen is aangegeven welke regelingen uit het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 als gevolg van de herziening zijn komen te vervallen;
 • 3. in de regels door middel van de vet gedrukte tekst is aangegeven welke aanvullingen ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 in de correctieve herziening zijn opgenomen;
 • 4. de nieuwe eisen uit de Standaard voor Bestemmingsplannen (SVBP 2008 naar SVBP 2012) de gemeente noodzaken de naamgeving voor enkele gebiedsaanduidingen aan te passen.

De percelen, waarvoor na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011, een partieel bestemmingsplan is vastgesteld, zijn buiten beschouwing gelaten van deze correctieve herziening. Voor deze percelen geldt een eigen planologisch regime.

Artikel 34.1 zou beter passen in de aanhef van de regels van deze correctieve herziening. Voor het maken van bestemmingsplannen gelden echter strikte standaardiseringseisen. Vanwege deze standaardiseringseisen is het artikel opgenomen onder 'Overige regels', in het vierde hoofdstuk 'Algemene regels'.

Hoofdstuk 2 Herziening naar aanleiding van uitspraak Raad van State

In dit hoofdstuk is ingegaan op de correcties welke het gevolg zijn van de uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State heeft op 30 oktober 2013 enkele onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vernietigd. Het betreft de volgende onderdelen:

vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Oost Gelre van 18 december 2012, voor zover

 • a. voor zover de bij besluit van 26 november 2008 door het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre vergunde bedrijfsbebouwing op de gronden aan de Banningweg 10, te Groenlo, niet als zodanig is bestemd;
 • b. het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer" betreffende de parkeerplaats behorende bij de begraafplaats aan de Vragenderweg 69b te Vragender;
 • c. de functieaanduiding "specifieke vorm van wonen - nevenactiviteit" is toegekend aan de gronden betreffende het perceel aan de Grobbenweg 3 te Zieuwent.

In deze herziening zijn de consequenties van de uitspraak verwerkt, namelijk:

 • a. de vergunde bedrijfsbebouwing (2008) ter plaatse van het perceel Banningweg 10 is opgenomen op de verbeelding;
 • b. een bestemming maatschappelijk met aanduiding 'parkeerterrein' is opgenomen voor het perceel aan de overzijde van begraafplaats Vredehof aan de overzijde van de Vragenderweg bij Vragender, gezien de samenhang met de begraafplaats aan de noordzijde van het perceel;
 • c. In opdracht van de gemeente Oost Gelre is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het gebruik van een weegbrug aan de Grobbenweg 3 te Zieuwent. Uit dit blijkt onderzoek dat de maximale geluidniveaus van de weegbrug op dit perceel in met name de avond en de nacht hoog zijn. Als ook in de avond en nacht wegen nodig is, moet op basis van het rapport worden geconcludeerd dat geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen, vanwege de overschrijving van de grenswaarden op de omliggende woningen. Om aan de geluidseisen te voldoen zijn de wegingen beperkt tot de dagperiode (07 - 19 uur). Om wegingen in de avond (19 - 23 uur) mogelijk te maken, dient een 2,5 m hoge afscherming te worden geplaatst aan de noordzijde van de weegbrug. Een dergelijk geluidwerende voorziening dient, vanwege de korte afstand tot aan de weg, goed in het landschap moet worden ingepast. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een groene geluidwerende constructie die zowel geluidisolerend als geluidabsorberend is. De gemeente sluit met de bestemmingsregeling wegingen in de nacht uit. De gemeente is namelijk van mening dat de uitkomst van het akoestisch onderzoek voldoende aanleiding geeft het gebruik in de nachtelijke uren uit te sluiten. Deze keuze doet recht aan het beschermen van de leefkwaliteit in de directe omgeving, hetgeen in het belang is van een goede ruimtelijke ordening.

In het bestemmingsplan is de weegbrug voorzien van een specifieke aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - weegbrug'. Met deze regeling is de weegbrug plaatsvast gemaakt en zijn er geen mogelijkheden de weegbrug te verplaatsen. Het akoestisch onderzoek Grobbenweg 3 is als bijlage aan de regels toegevoegd.

Hoofdstuk 3 Herziening op perceelsniveau

In dit hoofdstuk is ingegaan op de correcties welke ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan op perceelsniveau in het nieuwe vast te stellen reparatieplan zijn opgenomen.

 • Aagtemanweg 11 Harreveld: het bouwvlak van het agrarische bedrijf aan de Aagtemanweg 11 Harreveld is in het bestemmingsplan niet geheel volgens gemaakte afspraken (Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied) opgenomen. Het bouwvlak van het bedrijf is hierop in beperkte mate gecorrigeerd.
 • Dankbaarsdijk 9-11 Groenlo: de Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is niet geheel door vertaald voor het perceel Dankbaarsdijk 9-11 Groenlo. Het bouwvlak van het bedrijf is voorzien van een aanduiding 'aaneengebouwd'.
 • Eimersweg 3 Lievelde: de aanduiding 'bedrijfswoning' is verwijderd van het perceel met de bestemming Recreatie - Dagrecreatie op basis van de feitelijke situatie. De aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is aan aan de verbeelding toegevoegd; zodat een nieuwe bedrijfswoning niet langer mogelijk is.
 • Europaweg 1a Lichtenvoorde: een gedeelte van de legaal aanwezige bebouwing valt buiten het opgenomen bouwvlak en bestemmingsvlak. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Japikweg 1 Lichtenvoorde: ter plaatse is sprake van een drietal wooneenheden (één gesplitste woning en één vrijstaande woning middels een projectbesluit). Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Kamperweg 5-7 Lievelde: de aanduiding ten behoeve van de plattelandswoning aan de Kamperweg 5-7 Lievelde is verkleind op basis van de feitelijke situatie.
 • Kerkdijk 6 Vragender: de Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is niet geheel door vertaald voor het perceel Kerkdijk 6 Vragender. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Klaverdijk 3 Groenlo: de Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is niet geheel door vertaald voor het perceel Klaverdijk 3 Groenlo . Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Kloezedijk 8 Lievelde: een agrarische bestemming met een beperkt bouwvlak is opgenomen voor het perceel Kloezedijk 8 Lievelde in plaats van de opgenomen bestemming wonen, gezien het feitelijke en legale agrarische gebruik (circa 12 NGE).
 • Kloosterstraat 3 Lievelde: medewerking is verleend aan een ondergeschikte wijziging van het bouwvlak (circa 350 m2).
 • Kranenkampsweg 2 Zieuwent: het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aan de Kranenkampsweg 2 Zieuwent is in het bestemmingsplan niet geheel volgens gemaakte afspraken (Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied) opgenomen. Het bouwvlak van het bedrijf is hierop in beperkte mate gecorrigeerd.
 • Kroosdijk 7-7a Mariënvelde: de Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied is niet geheel door vertaald voor het perceel Kroosdijk 7-7a Mariënvelde. Het bouwvlak van het bedrijf is voorzien van een aanduiding 'intensieve veehouderij'.
 • Lakendijk 3 Lichtenvoorde: een agrarische bestemming met een beperkt bouwvlak en aanduiding 'intensieve veehouderij' is opgenomen voor het perceel Lakendijk 3 Lichtenvoorde in plaats van de opgenomen bestemming wonen, gezien het feitelijke en legale agrarische gebruik (circa 20 NGE).
 • Lievelderweg 104-106 Groenlo: de verbeelding en de gebruiks- en bouwregels voor dit perceel zijn niet geheel conform het bestemmingsplan Buitengebied 1998, herziening 33, Beusink Recreatie opgenomen. De verbeelding en de regels zijn in overeenstemming gebracht met de op grond van het bestemmingsplan Buitengebied 1998, herziening 33, Beusink Recreatie toegestane gebruik- en bouwmogelijkheden.
 • Looweg 24-24a Harreveld: in 2010 is een vergunning verleend voor de splitsing van de woning in twee wooneenheden. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Marhulzenweg 49 Groenlo: de maximale oppervlakte van gebouwen voor het tuincentrum aan de Marhulzenweg 49 is hersteld in het bestemmingsplan. In de bouwregels van het plan is opgenomen dat de bestaande bebouwing is toegestaan.
 • Meddoseweg 6 Groenlo: het bouwvlak van het agrarische bedrijf aan de Meddoseweg 6 Groenlo is in het bestemmingsplan niet geheel volgens gemaakte afspraken (Nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied) opgenomen. Het bouwvlak van het bedrijf is hierop in beperkte mate gecorrigeerd.
 • Oude Aaltenseweg 64a Lichtenvoorde: voor de woning Oude Aaltenseweg 64a Lichtenvoorde is een omgevingsvergunning verleend ten behoeve het gebruik van de bedrijfswoning als plattelandswoning. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan.
 • Oude Lievelderweg 2 Lievelde: voor het perceel Oude Lievelderweg 2 Lievelde is het bestemmingsplan buitengebied 1998, herziening 57 niet volledig overgenomen in het bestemmingsplan buitengebied Oost Gelre 2011. Dit is alsnog gedaan door de opgenomen woonbestemming aan de oostzijde van de Oude Lievelderweg 2 te verwijderen en op te nemen dat ter plaatse van de woonbestemming aan de westzijde van de Oude Lievelderweg 2 twee woningen zijn toegestaan.
 • Oude Winterswijkseweg 29-31 Vragender: op het perceel Oude Winterswijkseweg 29-31 Vragender is een aanduiding 'aaneengebouwd' opgenomen. Echter zijn twee vrijstaande bedrijfswoningen aanwezig. Dit is hersteld in het bestemmingsplan.
 • Ruïne Vragender: de bestemming Maatschappelijk is niet geheel conform de feitelijke situatie opgenomen. Het gehele kadastrale perceel is voorzien van een bestemming Maatschappelijk.
 • Scheidingsweg 2-2a Lievelde: in 2003 is een bouwvergunning verleend voor de splitsing van de woning in twee wooneenheden. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Veldweg 1 Mariënvelde: het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aan de Veldweg 1 Mariënvelde is in het bestemmingsplan niet geheel volgens gemaakte afspraken (Bouwvlakkenbeoordeling ondernemers) opgenomen. Het bouwvlak van het bedrijf is hierop in beperkte mate gecorrigeerd.
 • Veldweg 2/ Vredenseweg 101 Groenlo: ter plaatse van de Veldweg 2/ Vredenseweg 101 Groenlo is sprake van een splitsing van de woning in twee wooneenheden. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.
 • Verdelingsweg 4 Mariënvelde: de woonbestemmingen aan de Verdelingsweg 4/ 4a te Mariënvelde worden overeenkomstig de feitelijke (kadastrale) situatie aangepast.
 • Wilgendijk 10 Zieuwent: overeenkomstig het feitelijke en legale gebruik is voor het perceel Wilgendijk 10 Ziewent de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' gewijzigd van twee in drie.
 • Winterswijkseweg 63 Groenlo: voor de woning Winterwijkseweg 63 Groenlo is een omgevingsvergunning verleend ten behoeve het gebruik van de bedrijfswoning als plattelandswoning. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan.
 • Zwolseweg 14-16 Groenlo: gezien het feitelijke en legale gebruik is voor het perceel Zwolseweg 14-16 Groenlo de aanduiding 'intensieve veehouderij' toegevoegd.
 • Kadastraal perceel bekend nummer 195 aan Bellebroeksdijk/Eefselerweg: gezien het feitelijke en legale gebruik is voor het perceel een bestemming Natuur opgenomen.
 • Kadastraal perceel Lichtenvoorde T 466: voor het perceel is subsidie verleend om het perceel om te zetten van agrarisch in natuur. ia de provincie subsidie gehad om om te zetten naar natuur. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.

Gasleiding

De Gasunie heeft aangegeven dat de opgenomen belemmeringenstrook zoals nu opgenomen aan te passen zoals deze nu is opgenomen op de verbeelding, te smal is voor de gasleidingen die in deze strook liggen. De verbeelding is op dit punt aangepast.

Tevens heeft de Gasunie gevraagd de planregels aan te passen ten aanzien van de bouwregels, zie hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 4 Herziening planregels

Naast de in hoofdstuk 2 en 3 opgenomen wijzigingen op perceelsniveau zijn er ook wijzigingen in de planregels die betrekking hebben op het gehele plangebied.

4.1 Diverse wijzigingen

Verwijzingen en verschrijvingen

In het bestemmingsplan komen een aantal onjuiste verwijzingen en verschrijvingen voor. Deze worden in het bestemmingsplan hersteld.

Begripsbepaling

 • een begripsbepaling is opgenomen voor 'kwaliteitsteam', zie artikel 1.43;
 • het begrip 'bestaand' is aangepast door de verwijzing naar de WOZ te verwijderen, zie artikel 1.15;
 • een begripsbepaling is opgenomen voor 'landschappelijk inpassingsplan', zie artikel 1.46;
 • de begripsbepaling 'woningsplitsing' is toegevoegd om ongewenst gebruik van de regeling voor woningsplitsing te voorkomen, zie artikel 1.73;
 • de begripsbepaling 'karakteristieke gebouwen' is aangescherpt, zie artikel 1.42.

Verkoop van ter plaatse vervaardigde/geproduceerde goederen

Het is wenselijk een regeling op te nemen in de agrarische bestemmingen om de verkoop van ter plaatse vervaardigde/geproduceerde goederen zoals vlees, eieren, graan mogelijk te maken. Dit onder voorwaarden dat ter plaatse sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en tot een maximum van 50 m2 van de bestaande bedrijfsgebouwen.

Inritten

Het is wenselijk om inritten toe te kunnen staan in de agrarische bestemmingen behorende bij een andere bestemming, zoals wonen. Hiervoor worden regelingen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden' in de agrarische bestemmingen aangepast, zodat inritten onder voorwaarden mogelijk gemaakt kunnen worden voor aangrenzende bestemmingen.

Hogere goothoogte in bestemming Bedrijf

Een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen voor het realiseren van een hogere bouwhoogte (artikel 5.3 onder b). Het is wenselijk om ook onder voorwaarden de goothoogte te kunnen verhogen naar 6,5 m. Het bestemmingsplan is op dit punt gecorrigeerd.

Opslag in bestemming Bedrijf

De bestemming Bedrijf maakt alleen opslag mogelijk indien er een aanduiding 'opslag' is opgenomen. Bij nader inzien, is deze regeling te strikt en is het wenselijk om hier onder voorwaarden van af te kunnen wijken (artikel 5.5 onder d).

Ondersteunende horeca in de bestemming Sport

Ter verduidelijking is artikel 14.1 onder f uitgebreid met: “horeca uitsluitend ter ondersteuning van en ondergeschikt aan de sportactiviteiten”.

Bouwregels in bestemming verkeer

Het is wenselijk om de bouwhoogte in de afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van de realisatie van een geluidwal/ -scherm te verhogen van 5,5 m in 6 m (artikel 16.3)

Herbouw woning

De bepaling dat bij herbouw van een woning deze binnen 25 meter van de huidige locatie gerealiseerd moet worden kan ongewenste situaties opleveren vanuit onder meer milieuwetgeving. De bepaling is aangescherpt waardoor herbouw uitsluitend op de bestaande locatie is toegestaan (artikel 19.2 onder e). Door middel van een afwijkingsbevoegdheid (artikel 19.3 onder e) is herbouw op een andere locatie onder voorwaarden toegestaan.

Bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd'

De regeling voor de hoeveelheid bijbehorende bouwwerken in de bestemming wonen met de aanduiding 'aaneengebouwd' is aangepast om ongewenste situaties te voorkomen.

Functieverandering naar wonen

In artikel 33.4 is een regeling opgenomen voor functieverandering naar wonen. Deze regeling is ook wenselijk in de bestemming wonen voor percelen waar nog veel bijgebouwen staan. Conform het beleid voor functieverandering is de regeling toegevoegd aan de bestemming wonen (artikel 19.6.3).

Daarbij geldt dat bijgebouwen die ingezet worden voor functieverandering, wel als bijgebouw blijven meetellen voor de oppervlakteberekening.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden' in de bestemming wonen

In het bestemmingsplan is in de bestemming wonen geen regeling opgenomen voor de aanleg van grondwallen, geluidswallen etc. zoals dat wel in andere bestemmingen is gedaan. Een regeling voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden is toegevoegd aan de bestemming wonen (artikel 19.7).

Leiding - Gas

De regeling met betrekking tot de dubbelbestemming Leiding - Gas is aangepast op advies van de Gasunie.

Algemene bouwregels

Ter verduidelijking is artikel 30.1.c onder 2 uitgebreid met “.. waaronder lichtmasten, verkeersborden, brughoofden en seinpalen ten behoeve van ..”.

Algemene wijzigingsregels

Ter verduidelijking is artikel 33.3 lid a onder 2 gewijzigd, zodat conform gemeentelijk beleid, na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid (functieverandering naar werken) voor de betreffende gronden de regels van de bestemming Bedrijf (artikel 5) van toepassing zijn.

Kleinschalig kamperen

Een voorwaarde ter bescherming van de natuurwaarden is toegevoegd aan de wijzigingsregel met betrekking tot kleinschalig kamperen (artikel 33.1 onder j).

4.2 Mestvergistingsinstallaties

Huidige regeling

In het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 is de volgende definitie opgenomen voor een mestvergistingsinstallatie:

“een installatie, welke ondergeschikt is aan het bijbehorende agrarische bedrijf en met als oogmerk om op een duurzame wijze energie op te wekken, ten behoeve van het vergisten van mest en het bewerken van vergiste mest, met een covergisting van maximaal 36.000 ton per jaar, waarvan een substantieel deel bestaat uit mest van het desbetreffende agrarische bedrijf”

Onderzoek

Het woord 'substantieel' staat ter discussie. Bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011 was er weinig duidelijkheid over wat substantieel zou kunnen zijn. Ook de provincie kon hier destijds geen duidelijkheid over geven. Om toch iets op te nemen en om te voorkomen dat er mestvergistingsinstallaties zouden worden opgericht die alleen maar draaien op aangevoerde mest, is het woord 'substantieel' opgenomen. Wetende dat bij een aanvraag discussie zou kunnen ontstaan over de inhoud van deze term.

ForFarmers heeft inzichtelijk gemaakt hoeveel mest er geproduceerd wordt op de grootste bedrijven in de gemeente Oost Gelre. Uit deze gegevens blijkt dat de totale mestproductie van deze bedrijven schommelt tussen de 3.200 en 11.000 ton mest en dat er slechts één bedrijf in Oost Gelre is met een mestproductie van meer dan 10.000 ton mest.

Op basis van de huidige omschrijving in het bestemmingsplan staat er wordt voor 'substantieel' meer dan 50% aangehouden, dan is er in de gemeente Oost Gelre géén enkel bedrijf dat de maximale capaciteit van 36.000 ton kan benutten. De grootste installatie kan dan maximaal 22.000 ton worden.

Vanwege de nieuwe mestwetgeving zal er in de toekomst behoefte zijn aan mestverwerkingsinstallaties. Een installatie draait rendabel bij 36.000 ton. Als zelfs het grootste bedrijf in Oost Gelre vanwege de uitleg van het woord 'substantieel' niet verder zou komen dan 22.000 ton, dan is de vraag of 50% houdbaar is.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de mestverwerkingsinstallaties de grond uit schieten in Oost Gelre, als het woord 'substantieel' wordt geinterpreteerd zoals bovenstaand. In eerdere discussies met bijvoorbeeld de LTO kwam aan de orde dat men in Oost Gelre aan hooguit 5 tot 6 installaties moet denken.

Het lijkt reëel om te zorgen dat die installaties dan ook optimaal kunnen draaien, zodat het hele gebied er profijt van heeft. De transportbewegingen van de lokale agrariërs kunnen dan zo klein mogelijk worden gehouden. De mest zou anders afgevoerd worden naar provincies als Groningen en Drenthe. Door lokale mestverwerkingsinstallaties optimaal te laten functioneren, wordt de mest in de regio verwerkt. Bijkomend voordeel is dat van elke kuub/ton mest circa ¾ als dunne fractie geloosd kan worden op het riool. Dit 'water' had anders ook de afstand naar de noordelijke provincies moeten afleggen.

In het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Gelderland ontstaat er meer ruimte voor de gemeentelijke afweging. Kwaliteit staat centraal. Plaatsgebondenheid, voorzien in de lokale behoefte, afzetten van producten in de regio, het verminderen van transporten, etc. zijn daarvoor richtlijnen.

Aanpassing bestemmingsplan

Bovenstaande geeft aan dat duidelijkheid moet worden gegeven ten aanzien van het begrip 'substantieel'. En dus is er een definitie geformuleerd die inspeelt op de grootte van de Oost Gelrese bedrijven.

De nieuwe definitie van mestvergistingsinstallatie luidt:

“Een (co-vergistings)installatie, welke onderdeel is van het op dezelfde locatie aanwezige agrarische bedrijf en met als oogmerk om op een duurzame wijze energie op te wekken (of producten te produceren ten behoeve van energieopwekking), ten behoeve van het vergisten/verwerken van o.a. mest en het bewerken van vergiste mest. De capaciteit van de installatie bedraagt maximaal 36.000 ton mest en/of cosubstraten per jaar, met dien verstande dat alle mest van het desbetreffende agrarische bedrijf welke niet op eigen grond uitgereden kan worden, ingebracht moet worden, met een minimum van 15% van het te verwerken tonnage van de maximale capaciteit van de installatie. (Voorbeeld: een installatie van 36.000 ton (100%) moet minimaal 5400 ton (15%) zelf inbrengen. Wordt er een kleinere installatie gebouwd (20.000 ton), dan is het minimum aantal ton eigen mest 3000 ton)".

Aan de afwijkingsregeling is reeds in het bestemmingsplan een voorwaarde opgenomen, namelijk de toetsing van de verkeerssituatie. Als er mest van derden wordt aangevoerd om de installatie te laten draaien, moet vooraf duidelijk zijn welke invloed dat heeft op de verkeersbewegingen in de omgeving. Hiermee willen we voorkomen dat er mest wordt aangevoerd van ver buiten de omgeving van het bedrijf. Dit zou niet stroken met het terugdringen van het aantal transportbewegingen richting het noorden van Nederland. Door deze voorwaarde, ontstaat er een handvat op basis waarvan ingegrepen kan worden.

Hoofdstuk 5 Milieuaspecten

In een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Onderdeel hiervan is dat het plan niet in strijd is met een aantal milieuaspecten, zoals bodem en water.

Voorliggend bestemmingsplan betreft een reparatieplan, een correctieve herziening van het recentelijk vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre 2011. De zaken die door middel van dit plan gerepareerd worden zijn over het algemeen van beperkte omvang en van ondergeschikte aard. Een verwijzing naar de milieuaspecten in de toelichting van dit vastgestelde plan volstaat dan ook.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De aanpassingen die in deze correctieve herziening worden gedaan op het bestemmingsplan buitengebied hebben allen betrekking op het vastleggen van feitelijk bestaande situaties of ontwikkelingsmogelijkheden die reeds middels eerdere planologische herzieningen waren vastgelegd.

De mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen zijn in dit plan dus beperkt en zijn bovendien van dusdanige aard dat hiervoor geen gemeenschapsgelden moeten worden aangesproken. Kostenverhaal in het algemeen en in het kader van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening is mede daarom ook niet aan de orde.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerp van het bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre zal gedurende zes weken als ontwerp ter inzage worden gelegd. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze termijn schriftelijk en/of mondeling zienswijzen in te dienen.