direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied herziening Vosdijk 10 Vragender
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01

Toelichting

Hoofdstuk 2 Inleiding

Hoofdstuk 3 Bestaande en nieuwe situatie

Hoofdstuk 4 Beleidskaders

Hoofdstuk 5 Onderzoeksresultaten

Hoofdstuk 6 Juridisch planbeschrijving

Hoofdstuk 7 Economische en maatschappelijk uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 8 Inspraak en vooroverleg

Hoofdstuk 1 Algemene gegevens bestemmingsplan

Buitengebied herziening Vosdijk 10 Vragender  
Voorontwerp bestemmingsplan januari 2016  
 
Inlichtingen:  
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  
Nardo Rondeel  
0544 - 393 482  

Hoofdstuk 2 Inleiding

2.1 Aanleiding

De eigenaar van het perceel Vosdijk 10 te Vragender heeft een verzoek ingediend om woningsplitsing van de bestaande woning op voornoemd perceel. Woningsplitsing past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan voor dit perceel. Een herziening van het bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk.

2.2 Ligging en begrenzing

Het perceel Vosdijk 10 te Vragender is gelegen in het buitengebied van de gemeente Oost Gelre. Het perceel is gelegen ten oosten van de bebouwde kom Lichtenvoorde (industrieterrein De kamp) en in de directe nabijheid van de Besselinkschans. In de directe omgeving zijn burgerwoningen en enkele bedrijfsbestemmingen in het buitengebied gelegen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0001.png"

Omgeving Vosdijk 10 te Vragender

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0002.png"

Vosdijk 10 Vragender

Hoofdstuk 3 Bestaande en nieuwe situatie

Op het perceel Vosdijk 10 te Vragender was ooit een agrarisch bedrijf gevestigd en nadien een installatiebedrijf aan huis. Het agrarisch bedrijf is gestopt met haar bedrijfsvoering en het installatiebedrijf is verhuist naar het bedrijventerrein De Kamp Zuid in Lichtenvoorde. Sindsdien wordt er alleen nog gewoond.

De wens is nu om de voormalige boerderij te splitsen in twee wooneenheden. Omdat de huidige bestemming 'Bedrijf' is, hierin geen twee wooneenheden zijn toegestaan, moet deze worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen'.

Hoofdstuk 4 Beleidskaders

4.1 Algemeen

Voor het gebied geldt een groot aantal juridische kaders en beleidskaders. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste samengevat. Op internationaal niveau zijn diverse regelingen van kracht die de duurzame instandhouding van habitats en soorten tot doel hebben. De meest verplichtende regelingen van de Europese unie zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Op nationaal en provinciaal niveau is eveneens een groot aantal juridische kaders en beleidskaders van toepassing op het plangebied.

4.2 Internationaal niveau

4.2.1 Vogelrichtlijn

De "Vogelrichtlijn" (79/409/EG) uit 1979 heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van al deze vogelsoorten en in het bijzonder de trekvogels en zijn verplicht om de verschillende natuurlijke habitats die het leefmilieu van de wilde vogels vormen, in stand te houden. Op grond van deze richtlijn worden gebieden aangewezen als Speciale Beschermingszone. Deze gebieden maken deel uit van het Europese initiatief om een ecologisch netwerk van natuurgebieden duurzaam te beschermen (Natura 2000). Daarnaast stelt de richtlijn nadere regels voor de bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten.

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen, naast het aanwijzen van de Speciale Beschermingszones, ook de verplichting om passende maatregelen te nemen om de kwaliteit van de leefgebieden van de vogelsoorten niet te laten verslechteren. Verder mogen er geen storende invloeden optreden in gebieden die negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. Nieuwe plannen of projecten in en in de nabijheid van Speciale Beschermingszones worden volgens de richtlijn getoetst.

Het plangebied en de directe omgeving zijn niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn.

4.2.2 Habitatrichtlijn

De in 1992 vastgestelde "Habitatrichtlijn" is het voornaamste stuk wetgeving van de Europese Gemeenschap ter bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de verplichting in voor deelstaten om de habitats en soorten, die voor de Europese Unie van belang zijn, in stand te houden. Iedere lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die voor het behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten het belangrijkst zijn identificeren en vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszones.

Het plangebied en de directe omgeving zijn niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0003.png"

Wel moet worden bekeken of de gewenste ontwikkelingen negatieve gevolgen zullen of kunnen hebben op de aanwezige Natura 2000-gebieden. Met name ammoniakdepositie (de component stikstof uit deze depositie) afkomstig uit inrichtingen met dieren en de effecten van stikstof afkomstig van o.a. het verkeer moeten hierbij worden bekeken.

In onderhavig geval wordt een bedrijfsbestemming opgeheven en gewijzigd in de bestemming Wonen. Bedrijfsmatig worden geen dieren op het perceel gehouden. Ook kan er zich na wijziging van de bestemming bedrijfsmatig geen bedrijf meer vestigen wat voordelig kan zijn ten aanzien van het aantal vervoersbewegingen van eventuele bedrijfsauto's en toeleveranciers. De gewenste ontwikkeling op het perceel heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor de Natura 2000-gebieden.

4.2.3 Het verdrag van Valletta (Malta)

Het "Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed", kortweg het Verdrag van Malta, is op 16 januari 1992 te Valletta tot stand gekomen. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, beter nog het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Het verdrag is geratificeerd door de Eerste en Tweede Kamer. Invoering van het verdrag heeft gevolgen voor het huidige archeologisch bestel. Het moet nog (beter) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden. Alle overheden hebben zorgplicht voor archeologische waarden gekregen, dus ook de gemeenten. In de ruimtelijke ordening wordt aan veel aspecten aandacht geschonken en worden tal van belangen tegen elkaar afgewogen. Voor veel zaken wordt de afweging gestuurd door wet- en regelgeving. Het verdrag van Malta heeft tot gevolg dat dit ook voor de archeologie het geval is. Door het verdrag heeft (ook) de gemeente de inspanningsverplichting de archeologische waarden te beschermen. De waarden kunnen niet geheel naar eigen inzicht tegen andere aspecten worden afgewogen.

In paragraaf 5.4 is het thema archeologie verder uitgerwerkt.

4.2.4 Kaderrichtlijn water

De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De KRW is sinds december 2000 van kracht en maakt het mogelijk om waterverontreiniging van oppervlaktewater en grondwater internationaal aan te pakken. De kaderrichtlijn is geen vrijblijvende richtlijn, ze vormt een Europese verplichting, waar de waterbeheerder (Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) niet omheen kan. De belangrijkste uitgangspunten van de KRW zijn:

 • De vervuiler betaalt;
 • De gebruiker betaalt;
 • Na 2000 geen achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water;
 • Resultaatsverplichting in 2015;
 • Stroomgebiedsbenadering.

Via de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de KRW vertaald in de Nederlandse wetgeving. De Kaderrichtlijn water moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. In dat jaar moet het oppervlaktewater voldoen aan normen voor bepaalde chemische stoffen (waaronder de zogeheten prioritaire (gevaarlijke) stoffen). Worden die normen gehaald, dan spreken we van 'een goede chemische toestand'. Daarnaast moet het oppervlaktewater goed zijn voor een gevarieerde planten- en dierenwereld. Is dat het geval, dan heet dat 'een goede ecologische toestand'. Hieronder valt ook een groot aantal andere chemische stoffen dan de hierboven al genoemde prioritaire (gevaarlijke) stoffen. Voor het grondwater gelden aparte normen voor chemische stoffen. Daarnaast moet de grondwatervoorraad stabiel zijn en mogen bijvoorbeeld natuurgebieden niet verdrogen door een te lage grondwaterstand (goede kwantitatieve toestand). Voor verschillende typen wateren gelden verschillende ecologische doelstellingen. In een plas leven bijvoorbeeld andere planten- en dierensoorten dan in kustwater. Daarom verschillen de ecologische doelen per watertype. De chemische normen zijn bij ieder water ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de nutriënten. Daarvoor geldt weer wel een benadering die per watertype kan verschillen.

4.3 Rijksbeleid

Op 1 juli 2008 is de fundamentele herziening van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden, de zogenaamde Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze wetswijziging zorgt voor een duidelijke taakverdeling tussen de overheden waarbij ruimtelijke beleidsplannen van rijk, provincie en gemeenten in hoge mate verticaal op elkaar zijn afgestemd. In de Wro is de sturingsfilosofie dat elke overheid op basis van de eigen verantwoordelijkheid en daarbij behorende instrumenten vooral proactief optreedt ter realisering van haar eigen ruimtelijk beleid. Hiertoe stelt elke overheidslaag een structuurvisie vast. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Omgevingsvisie Gelderland worden aangemerkt als structuurvisie in het kader van de Wro.

4.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld en in werking getreden. Deze structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobilitietsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede Structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

Daarmee is de SVIR het kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Bovendien zijn culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor de concurrentiekracht van Nederland. Het Rijk is verantwoordelijk voor het cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem.

Dit komt tot uiting in nationaal belang 10 'Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten'. Er zijn ruim 400 stads- en dorpsgezichten uit de periode tot 1940 en 50.000 rijksmonumenten aangewezen en beschermd door de Monumentenwet vanwege de nationale cultuurhistorische betekenis.

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Bij het beheren en ontwikkelen van natuur krijgen boeren en particulieren in het landelijk gebied een grotere rol. De wetgever heeft in de Wro, ter waarborging van de nationale of provinciale belangen, de besluitmogelijkheden van lagere overheden begrensd. Indien provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens provinciale verordening respectievelijk bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), beter bekend als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, zijn 13 nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het Barro is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en is deels opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de 'oude' ontwerp AMvB Ruimte, die in 2009 al aan inspraak is onderworpen, en deels uit nieuwe onderwerpen.

Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden. Het betreft alleen die regels uit het eerdere ontwerp van de AMvB Ruimte (d.d. 2 juni 2009), die als nationaal belang in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn herbevestigd: 2) Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 3) Kustfundament, 4) Grote Rivieren (exclusief reserveringsgebieden Maas), 5) Waddenzee en waddengebied, 6) Defensie en 13) Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Enkele bepalingen zijn hier echter van uitgezonderd. Deze hebben betrekking op provinciaal medebewind en op ontheffingsmogelijkheden en kunnen pas in werking treden op het moment waarop is voorzien in een wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en voor de mogelijkheid tot afwijking van algemene regels. Dit betekent tevens dat de artikelen ten behoeve van nationaal belang 13) 'Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde' van inwerkingtreding uitgezonderd zijn.

De overige in de SVIR opgenomen nationale belangen, behalve die voor belang 9) buisleidingen, worden neergelegd in een ontwerpwijziging van het Barro. De wijziging van het Barro treedt op een nader te bepalen tijdstip in werking. Het betreft de nationale belangen: 1) Rijksvaarwegen, 4) Grote Rivieren (alleen reserveringsgebieden Maas), 7) Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 8) Elektricitietsvoorziening, 10) EHS, 11) Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en 12) IJsselmeergebied.

De opname van het onderwerp buisleidingen in het Barro is uitgesteld in afwachting van de behandeling van de Structuurvisie Buisleidingen. In het plangebied zijn geen nationale belangen in het geding die juridische borging vereisen.

4.3.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking

In het Besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om in het geval van nieuwe stedelijke ontwikkeling in de toelichting een onderbouwing op te nemen van nut en noodzaak van de nieuwe stedelijke ruimtevraag en de ruimtelijke inpassing. Hierbij wordt uitgegaan van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.
De 'stappen van de ladder' worden in artikel 3.1.6, lid 2 Bro als volgt omschreven:

 • voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale behoefte;
 • kan binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio in de behoefte worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins;
 • wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (met andere woorden zorgen voor optimale inpassing en bereikbaarheid).

Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Vosdijk 10 Vragender' maakt geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk. De Ladder van duurzame verstedelijking is dan ook niet van toepassing op dit bestemmingsplan.

4.3.2 Natuurbeleid

In de Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw, NBL-21) wordt het beleid voor de komende tien jaar geschetst. Deze nota draagt bij aan een meer samenhangend natuurbeleid en vervangt vier groene nota's (Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, Bosbeleidsplan en Strategisch plan van aanpak biodiversiteit). Verder biedt de nota het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in onder meer landbouw, visserij, toerisme en water.

De term 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS) werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in feite voorrang heeft en bestaat uit uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde verliezen. In deze gebieden mogen in principe geen ruimtelijke ingrepen plaatsvinden. Op de PKB-kaart van het Natuurbeleidsplan over de ecologische hoofdstructuur stond de Groenlose Slinge als te ontwikkelen of te versterken verbindingszone aangegeven.

De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur en bestaat uit:

 • Bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden en robuuste verbindingen.
 • Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden).
 • Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

De EHS moet in 2018 klaar zijn. Kleinere natuurgebieden, kleine bosjes, sloten, rietkragen et cetera maken geen deel uit van de EHS, maar dragen uiteraard wel bij aan de natuurkwaliteit van stad en platteland. Het Rijk gaat ervan uit dat deze in voldoende mate door andere partijen (gemeente, waterschappen, grondeigenaren en dergelijke) worden beschermd.

Vervolgens hebben de provincies in hun streekplannen meer concrete grenzen voor de EHS vastgelegd. De provincies bepalen zelf de contouren. De gemeenten wordt verzocht om de gebieden in het bestemmingsplan de juiste juridische bescherming te geven.

4.3.3 Vierde Nota Waterhuishouding

De Vierde Nota Waterhuishouding zet de strategie door van integraal waterbeheer die is ingezet in de Derde Nota Waterhuishouding. De wateroverlast die in de negentiger jaren is ontstaan heeft echter tot het inzicht geleid dat maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, meer inhouden dan het verhogen van dijken. De Vierde Nota Waterhuishouding pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, gericht op de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, transport, recreatie en visserij, daarbij ruimte scheppend voor gebiedsgericht maatwerk.

4.3.4 Watertoets

In een bestemmingsplan dient volgens artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening een waterparagraaf te worden opgenomen. Het doel van deze 'watertoets' is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht.

4.3.5 Flora en Fauna

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridisch kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland en bevat onder andere de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de gebieden waar deze richtlijnen betrekking op hebben. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3).

4.3.6 Nota Belvedere

In 1999 is de Nota Belvedère verschenen. Doel van de nota is de cultuurhistorische identiteit meer richtinggevend te laten zijn voor de inrichting van de ruimte. Deze doelstelling wordt in de nota geconcretiseerd in een breed scala van te ondernemen acties op rijks-, regionaal- en lokaal niveau. In het kader van de nota is een landsdekkend overzicht gemaakt van de cultuurhistorisch meest waardevol geachte steden en gebieden: de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland (ook wel Belvédèrekaart genoemd).

4.4 Provinciaal beleid

4.4.1 Omgevingsverordening Gelderland

Provinciale Staten van de provincie Gelderland hebben op 24 september 2014 de Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld.

De omgevingsverordening richt zich op de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en bodem. De verwachting is dat de Omgevingsverordening op termijn alle regels zal gaan bevatten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

In hoofdzaak geeft de Omgevingsverordening regels bij nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij aan nieuwe woningbouw, het oprichten van bedrijventerreinen, et cetera.

4.4.1.1 Nationaal Landschap

De verordening geeft aan dat de beoogde locatie in het Nationaal Landschap ligt. Alleen activiteiten zijn toegestaan die de kernkwaliteiten van een Nationaal Landschap niet aantasten of die deze versterken. Ingrepen die de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap aantasten, zijn alleen mogelijk wanneer er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang, zoals de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid, werkgelegenheid, het ontstaan van voor het milieu wezenlijk gunstigere effecten of andere grote maatschappelijke opgaven. Daar staat tegenover dat voor de ontplooiing van die activiteiten een bijdrage moet worden geleverd aan de landschapskwaliteit. Hierbij kan sprake zijn van compensatie op gebiedsniveau.

Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Winterswijk zijn als volgt:

 • Kleinschalig, organisch gegroeid halfopen landschap met afwisseling van bosjes, houtwallen, landbouwgrond, lanen, beken, boerderijen; oostelijke helft kleinschaliger dan westelijke helft;
 • Rijk aan microreliëf (steilranden, essen en eenmansessen), een duidelijke terrasrand (westzijde);
 • Meanderende beken in smalle dalen als doorgaande structuren, met natuurlijke begroeiing (elzen en essen) in halfopen landschap;
 • Fraaie, open essen (opvallend groot op de plateaurand van Aalten tot Groenlo) en bijzondere broekgebieden;
 • De verspreid gelegen oude boerderijen hebben veelal een bijbehorende eenmanses.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0004.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0005.png"

Omgevingsverordening - Regels landschap

4.4.1.2 Gelders natuurnetwerk en groene ontwikkelingszone

In de omgevingsverordening is aangegeven dat rondom het perceel Vosdijk 10 een deel van het Gelders natuurnetwerk aanwezig is. Een groene ontwikkelingszone is niet aanwezig.

Het Gelders natuurnetwerk is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Het beleid met betrekking tot het Gelders natuurnetwerk is ten eerste gericht op de bescherming en het herstel van de aanwezige natuurwaarden, ten tweede op de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden. In Gelderland wordt de EHS gevormd door Het Gelders natuurnetwerk.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0006.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0007.png"

Locatie Vosdijk 10 Vragender

Het perceel Vosdijk 10 is gelegen in de nabijheid van het Gelders natuurnetwerk maar er niet in.

Door de gewenste woningsplitsing zal de bestemming 'Bedrijf' worden opheven en worden vervangen door de bestemming 'Wonen'. Deze wijziging heeft geen negatieve effecten op de aanwezige kernkwaliteiten en/of aanwezige natuurwaarden, eerder positieve effecten. Door landschappelijke inpassing zal de ontwikkeling zelfs een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap.

4.4.2 Waterplan Gelderland 2010-2015

Het Waterplan dat op 11 november 2009 door Provinciale Staten is vastgesteld, is de opvolger van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3). Het beleid uit WHP3 wordt grotendeels voortgezet. Het Waterplan Gelderland is tegelijk opgesteld met de water(beheer)plannen van het Rijk en de waterschappen. In onderlinge samenwerking zijn de plannen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

In het plan staan de doelen voor het waterbeheer, de maatregelen die daarvoor nodig zijn en wie ze gaat uitvoeren. Voor oppervlaktewaterkwaliteit, hoogwaterbescherming, regionale wateroverlast, watertekort en waterbodems gelden provinciebrede doelen. Voor een aantal functies, zoals landbouw, natte natuur, waterbergingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, zijn specifieke doelen geformuleerd.

Voor de realisatie van deze specifieke waterdoelen zijn ruimtelijke maatregelen nodig. Hiervoor krijgt het Waterplan Gelderland op basis van de nieuwe Waterwet de status van structuurvisie. In het Waterplan Gelderland is beschreven welke instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening de provincie wil inzetten.

4.4.3 Gelders Milieuplan 3

In het Gelderse Milieuplan ligt de nadruk vooral op een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor mens en natuur. De provincie wil een leefomgeving die de huidige en toekomstige generaties kansen biedt om veilig en gezond te wonen, te werken en te recreëren. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die de milieuverontreiniging tegen gaan. De maatregelen betreffen het verkeer en vervoer, het bedrijfsleven, de landbouw en het wonen.

4.5 Regionaal beleid

Het gebied valt binnen de structuurvisie Regio Achterhoek. In deze visie is aangegeven dat het de verwachting is dat de omvang van de bevolking van de Achterhoek in de toekomst zal dalen. De druk op de ruimte neemt daardoor wellicht af. Het aantal agrarische bedrijven daalt, maar de omvang van de bedrijven neemt toe. Naast landbouw is recreatie en toerisme een functie die in de Achterhoek steeds meer een stempel drukt op het buitengebied. Het draagt in steeds grotere mate bij aan een economisch vitaal platteland. De gemeente Oost Gelre zet zich daarnaast in voor versterking van evenementen en een betere inbedding van evenementen in de ruimtelijke structuur van de gemeente. De gewenste woningsplitsing en woonbestemming passen goed binnen voornoemde ontwikkelingen en uitgangspunten.

4.6 Gemeentelijk beleid

4.6.1 Vigerend bestemmingsplan

De locatie Vosdijk 10 te Vragender heeft in het bestemmingsplan 'Buitengebied Oost Gelre 2011' en het daarop volgende 'Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre' de bestemming 'Bedrijf' en de dubbelbestemming 'Waarde Archeologische verwachtingswaarde 1'. De gronden zijn bestemd voor een 'specifieke vorm van bedrijf' als zijnde 'niet gebiedsgebonden bedrijven'. Op het perceel is een bouwvlak gelegen. Binnen deze bestemming is één bedrijfswoning toegestaan.

Woningsplitsing, waarbij een extra wooneenheid zal ontstaan, is in de bestemming 'Bedrijf' niet toegestaan. Hieraan kan medewerking worden verleend door de bestemming te wijzigen naar 'Wonen'. Binnen deze bestemming is woningsplitsing mogelijk. Dit gebeurt door midddel van een herziening van het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1586.BPBUI1509-OW01_0008.png"

Geldende bestemming voor Vosdijk 10 Vragender

4.6.2 Ontwikkelingsvisie Vragender

Voor Vragender is een ontwikkelingsvisie opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld op 18 december 2012.

Deze integrale ontwikkelingsvisie bestaat grofweg uit drie delen. Her eerste deel start met een inventarisatie van het dorp en haar omgeving. Zowel de ondergrond als de verschillende netwerken van het landschap worden hierin beschreven. Daarnaast wordt het occupatiepatroon van het kerkdorp behandeld en worden het karakter en de ambities van het dorp toegelicht.

Vervolgens wordt aan dit deel een strategische aanpak voor woningbouwontwikkeling verbonden. Er worden locaties aangewezen die geschikt zouden zijn voor woningbouw. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken voor inbreidingslocaties. Deze locaties hebben als groot voordeel dat bij nieuwbouw het omliggende, gevoelige landschap niet wordt aangetast en de evenwichtige relatie tussen dorp, es en krans niet wordt verstoord. Daarnaast betekent inbreiding vaak het vervangen van bedrijvigheid, waardoor planologische beperkingen kunnen worden weggenomen. Dit betekent dat ook op andere locaties in de nabijheid ruimere ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan.

Het tweede deel gaat uitvoeriger in op de verschillende landschapselementen die typerend zijn voor het landschap van Vragender en het kampen- en hoevelandschap van deze streek. Er wordt een beknopt overzicht geboden van de aanwezige (groen)elementen en de waardevolle plekken en routes van dit onregelmatige landschap. Deze bestaande zaken worden ook gezien als de ingrediënten voor het landschapsplan. Dit plan bestaat uit een aantal directe ingrepen in het landschap rond Vragender, maar bevat ook instrumenten voor een lange-termijn strategie. Deze instrumenten kunnen gebruikt worden bij vereveningsverzoeken in het kader van initiatieven voor functieverandering van vrijkomende gebouwen en bouwwerken.

In het derde deel van de visie wordt ingezoomd op de dorpse beeldkwaliteit van het dorp. Gesteld is dat deze kwaliteiten schuilen in de balans tussen afwisseling en samenhang. Iedere woning is anders, maar heeft ook een sterke verwantschap met beide buren. Aangegeven is dat bij een verdere ontwikkeling op deze balans voortgeborduurd zou moeten worden.

Het perceel Vosdijk 10 te Vragender is niet gelegen in deze Ontwikkelingsvisie. Aan de visie is dan ook niet verder getoetst.

4.6.3 Structuurvisie De Besselinkschans 2014-2024

In de nabijheid van het perceel Vosdijk 10 is het evenemententerrein De Besselinkschans gelegen. Voor dit terrein is de structuurvisie De Besselinkschans opgesteld. In deze visie is de Vosdijk aangewezen als een belangrijke ontsluitingsweg voor evenementen die plaats vinden in de Besselinkschans.

De Structuurvisie bestaat uit een ontwikkelingsrichting die opgebouwd is uit een viertal thema's. Deze vier thema's vormen gezamenlijk het plan dat structuur moet geven aan de ontwikkelingsrichting. De vier thema's bestaan uit:

 • 1. Planologische zones Besselinkschans en omgeving;
 • 2. Groen en water verbindingen;
 • 3. Verkeer en recreatieve verbindingen;
 • 4. Landschap en natuur verbindingen.

Ad.1: bij dit thema is de Vosdijk gelegen aan de rand van een evenementenzone. Binnen de zone is het gemeentelijk evenementenbeleid van toepassing'

Ad.2: bij dit thema is het gebied ten zuiden van het perceel Vosdijk 10 aangewezen als 'zoekzone retenties'. De retenties zijn noodzakelijk om een oplossing te bieden voor de waterproblematiek. De retentiezones kunnen hierbij uitstekend dienen als multifunctioneel gebied voor landbouw, recreatieve verbindingen en evenementen. Het worden geen structurele gebieden met water, maar lage gebieden die ingezet worden voor retentie.

Ad.3: in dit thema zal bij evenementen de Vosdijk als tijdelijke ontsluiting voor de Besselinkschans met de Hamelandweg gaan dienen. Ten behoeve hiervan is een rotonde ter hoogte van de Vosdijk in de Hamelandweg gepland.

Ad.4: bij dit thema is het gehele gebied Besselinkschans, inclusief de Vosdijk, aangewezen als ontwikkeling recreatielandschap. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in dit ontwikkelingsgebied dient een zorgvuldige landschappelijke inpassing plaats te vinden.

Samengevat is het gebied rondom het perceel Vosijk 10 te omschrijven als 'Multifunctioneel waterbergingsterrein geschikt voor evenementen, weide, recreatie en wandelen en fietsen'.

4.6.4 Landschapsontwikkelingsplan

Voor de gemeente Oost Gelre is een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 'Groen licht voor het landschap' opgesteld. Bij het landschapsontwikkelingsplan zijn verschillende ensembleboeken opgesteld. In deze ensembleboeken wordt de visie en het beleid voor de verschillende landschappen beschreven.

Het plangebied valt binnen het ensembleboek 'Lichtenvoorde Oost'. Voor dit gebied zijn verschillende doelen vastgesteld. Ten behoeve van een goede landschappelijke- of erfinpassing heeft verzoeker een erfinpassingsplan laten opstellen. In dit inpassingsplan is rekening gehouden met de doelstellingen uit het LOP.

Hoofdstuk 5 Onderzoeksresultaten

5.1 Watertoets

Het waterbeleid van rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen. In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rijn en IJssel staat het beleid beschreven op een drietal hoofdthema's. Voor het thema Veiligheid is bescherming tegen hoog water op de rivieren het speerpunt. Het functioneren van de primaire en regionale waterkeringen staat hierbij centraal. Het thema watersysteembeheer is gericht op het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie 'Vasthouden-Bergen-Afvoeren'. Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt 'stand still - step forward'. Watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als handvatten voor het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. Het einddoel is een robuust en klimaatbestendig watersysteem voor de toekomst. Voor het thema Waterketenbeheer streeft Waterschap Rijn en IJssel naar een goed functionerende waterketen waarbij er een optimale samenwerking met de gemeenten wordt nagestreefd.

Watertoetstabel

Thema   Toetsvraag   Relevant  
Veiligheid
 
1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een waterkering? (primaire waterkering, regionale waterkering of kade)
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of winterbed van een rivier?  
Nee


Nee  
Riolering en Afvalwaterketen   1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1m3/uur?
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?  
Nee

Nee
Nee  
Wateroverlast (oppervlakte-water)
 
1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 2500m2?
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met meer dan 500m2?
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?  
Nee

Nee

Nee

Ja  
Oppervlakte-
waterkwaliteit  
1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op oppervlaktewater geloosd?   Nee
 
Grondwater-
overlast  
1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?
2. Is in het plangebied sprake van kwel?
3. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere wateren?  
Nee

Nee
Nee  
Grondwater-
kwaliteit  
1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?   Nee  
Inrichting en beheer   1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?  
Ja

Nee  
Volksgezondheid
 
1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?  
Nee

Nee
 
Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor natte natuur?
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied?  
Nee

Ja, SED

Nee

Nee  
Verdroging   1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?   Nee  
Recreatie   1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?   Nee
 
Cultuurhistorie   1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig?   Nee  

De thema's die met 'ja' zijn beantwoord worden hieronder nader toegelicht.

Wateroverlast (oppervlaktewater)

Bij voorkeur worden natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, regionale bergingsgebieden en overstromingsvlaktes niet bebouwd. Het plangebied beoogt geen kapitaalintensieve bouwwerken in deze gebieden. Eventuele wateroverlast voor het plangebied wordt voorkomen door middel van een wateropvang aan de zuidzijde van het plangebied door de aanwezigheid van de Vragenderbeek. Ten zuiden van het perceel Vosdijk 10 is een retentieopvang voor hemelwater voorzien zoals beschreven in de Structuurvisie Besselinkschans. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de waterbergingsopgave van het Waterschap Rijn en IJssel.

Inrichting en beheer

De voorgenomen ontwikkelingen vormen geen belemmering voor het reguliere onderhoud van het watersysteem.

Natte natuur

Het plangebied ligt nabij een watergang met de functie SED. Bekeken is of er activiteiten plaatsvinden in of nabij de inrichting die van negatieve invloed kunnen zijn op dit SED-water. Het perceel Vosdijk 10 heeft een woonfunctie waar door twee huishoudens wordt gewoond. Als conclusie wordt gegeven dat mogelijke negatieve effecten voor het SED-water vanuit de inrichting niet of nauwelijks aanwezig zijn.

Er zijn dus geen functies in of nabij het plangebied die realisatie of functioneren van deze wateren negatief kunnen beïnvloeden.

5.2 Bodem

In verband met het bestaan van risico voor de gezondheid van de mens mag een bouwwerk bestemd voor het verblijven van mensen niet worden gebouwt of verbouwt op verontreinigde grond. Om dit risico uit te kunnen sluiten, dient onderzoek naar de bodemgesteldheid plaats te vinden. Een voormalige boerderij wordt gesplitst in twee wooneenheden waardoor de voormalige dael als woonruimte wordt ingericht. Een bodemonderzoek naar de gesteldheid van de bodem is hierdoor noodzakelijk.

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Voor vaststelling van het bestemmingsplan zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn en hier worden weergegeven.

Ten behoeve van de verwerking van eventuele vrijkomende grond wordt verwezen naar de uitgangspunten van het Besluit bodemkwaliteit.

5.3 Flora en Fauna

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Deze wet biedt het juridisch kader voor de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland en bevat onder andere de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de gebieden waar deze richtlijnen betrekking op hebben. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV.

Op de locatie is een quickscan flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd door Econsultancy. De resultaten zijn verwoord in een onderzoeksrapport met nummer 15116345, d.d. 26 november 2015.

De initiatiefnemer is voornemens de woonboerderij te splitsen. Hiertoe zal een interne verbouwing plaatsvinden. In de toekomst is de initiatiefnemer ook voornemens het dak van de boerderij te renoveren. Het geheel zal landschappelijk worden ingepast, waarbij de bestaande begroeiing voor een deel wordt verwijderd en vervangen.

Econsultancy verwacht dat er bij het renoveren van het dak goede mogelijkheden zijn om de functionaliteit voor huismussen en vleermuizen te behouden. Dit kan worden gerealiseerd door het toepassen van relatief eenvoudige bouwkundig aanpassingen op het nieuwe dak. Aangezien de maatregelen eenvoudig en zonder veel risico op het doden of verwonden van beschermde dieren is uit te voeren is overtreding van de Flora- en faunawet grotendeels te voorkomen. Het verrichten van handelingen waarmee een verblijfplaats tijdelijk ongeschikt wordt is echter niet te voorkomen, aangezien het dak tijdelijk wordt verwijderd.

Overtreding van de Flora- en faunawet en daarmee de noodzaak van het verkrijgen van een ontheffing is daarvoor van toepassing. Een ontheffing wordt alleen verleend op basis van een aangetoonde functionaliteit.

In onderhavig geval staat de benodigde onderzoeksinspanning om de functionaliteit aan te tonen in tijd en kosten niet in verhouding tot het ecologische risico van de werkzaamheden. Econsultancy wijst er op dat juridisch gezien er noodzaak bestaat om soortgericht onderzoek te verrichten om uit te sluiten of aan te tonen dat de bebouwing een functie voor jaarrond beschermde soorten heeft. Ecologisch gezien zijn er maatregelen te treffen die schade aan soorten voorkomen en de potentiële functionaliteit behouden. Concreet zou dit betekenen om de werkzaamheden onder ecologische begeleiding uit te voeren.

Voor de verbouwwerkzaamheden dient een omgevingsvergunning Wabo onderdeel bouwen te worden aangevraagd. Bij verlening van deze vergunning wordt aandacht besteedt aan de Flora- en faunawet en zal als voorschrift aan de vergunning worden verbonden dat de werkzaamheden onder ecologische begeleiding moeten plaatsvinden.

Daarnaast geldt ten allen tijde een algemeen geldende voorwaarde vanuit de Flora- en faunawet: Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Dieren moeten de gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood.

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

Het plangebied is in het bestemmingsplan Buitengebied Oost Gelre alsmede het Reparatieplan Buitengebied Oost Gelre aangegeven als een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit wil zeggen dat bij bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld en groter dan 100 m2 archeologisch onderzoek nodig is. In onderhavig geval vinden ten behoeve van de woningsplitsing geen graafwerkzaamheden plaats. Een archeologisch onderzoek ter plaatse is dan ook niet noodzakelijk. Wel wordt een dubbelbestemming in dit bestemingsplan opgenomen.

Wettelijke meldingsplicht

Ten allen tijde dient bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1998) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze Minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

5.5 Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij een plan waarin een geluidgevoelig object wordt mogelijk gemaakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Voorliggend plan maakt een nieuwe geluidgevoelige functie (wonen) mogelijk in de geluidszone van 200 m van de Vosdijk. Ook de Hamalandweg heeft een geluidszone van 200 m. De nieuwe woning is echter op 244 m gelegen van deze weg zodat een berekening wegverkeerslawaai ten opzichte van de Hamalandweg niet noodzakelijk is.

Met behulp van de Standaardrekenmethode I van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder is indicatief bepaald wat de geluidbelasting is op de gesplitste woning in het plangebied. Hiervoor is een inschatting gemaakt van de verkeersintensiteit voor de Vosdijk. Deze weg wordt met name gebruikt door bestemmingsverkeer. Bij de berekening is uitgegaan van 500 motorvoertuigen per etmaal. Ter plaatse van het plangebied geldt voor de Vosdijk een maximale snelheid van 80 km/h. Deze weg is voorzien van asfalt.

Uit de indicatieve berekening blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van de bestaande woning ruim onder de streefwaarde van 48 dB ligt zodat het wegverkeerslawaai geen belemmering vormt. De berekening wegverkeerslawaai is als bijlage bijgevoegd.

5.6 Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is afhankelijk van de mate van verontreiniging door diverse luchtverontreinigende stoffen waarbij de voornaamste bronnen van luchtverontreiniging het wegverkeer, industriële bedrijven en de landbouw zijn. Vanuit Europese richtlijnen wordt aangegeven welke luchtkwaliteitsnormen voor deze stoffen gelden. In Nederland zijn deze richtlijnen sinds 15 november 2007 geïmplementeerd in de Wet milieubeheer middels een wetswijziging van hoofdstuk 5 (milieukwaliteitseisen) titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, beter bekend als de Wet Luchtkwaliteit.

Niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)

Het 'Besluit niet in betekenende mate' (NIBM) legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Dit is het geval wanneer aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. De systematiek voor het bepalen of een project NIBM is, is voor het grootste gedeelte geregeld in de regeling niet in betekende mate (luchtkwaliteitseisen). Deze ministeriële regeling, verder aan te duiden als regeling NIBM, geeft voor een aantal categorieën van projecten een - getalsmatige - invulling aan de NIBM-grens. Het gaat ondermeer om woningbouw- en kantoorprojecten en enkele soorten van inrichtingen (bijv. emplacementen, kassen en andere landbouwinrichtingen). Als een project binnen de - getalsmatige - begrenzing van de regeling NIBM valt, dan is geen verdere toetsing aan de 3% grens en de grenswaarden nodig en kan het project doorgaan zonder dat extra maatregelen worden genomen. Voor woningbouw is het huidige 3% criterium 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg en 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een nieuwe wooneenheid toegevoegd. Het gaat hier wel om minder woningen dan het hierboven genoemde criterium, waardoor het aannemelijk is gemaakt dat die uitoefening of toepassing niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen. Er is geen sprake van ontoelaatbare luchtverontreiniging als gevolg van de ontwikkelingen aan de Vosdijk 10 te Vragender.

5.7 Geur

Indien het realiseren van een woning verdergaande beperkingen voor de uitbreidingsmogelijkheden van een (agrarisch)bedrijf tot gevolg heeft dan de reeds bestaande beperkingen die andere woningen binnen de stankcirkel al met zich brengen, is het realiseren van de woning niet toegestaan. De minimale afstand tussen het emissiepunt van een dierverblijf en de gevel van het geurgevoelig object moet buiten de bebouwde kom 50 meter zijn. De te realiseren woning valt buiten de straal van 50 meter en vormt dus geen belemmering voor de dichtstbijzijnde veehouderijbedrijven.

5.8 Externe veiligheid

Bij het vaststellen van bestemmingsplannen moet worden nagegaan of nieuwe functies niet in de risicocontouren van bedrijven of leidingen liggen of zelf een gevaar kunnen vormen voor kwetsbare functies in de omgeving. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw gevoelig object mogelijk naast een al aanwezig gevoelig object.

De voorgenomen ontwikkeling vindt plaats op voldoende afstand van:

 • bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen;
 • wegen waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
 • ondergrondse buisleidingen waarin vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Deze nieuwe ontwikkeling zal ook niet beperkend zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van aanwezige bedrijven.

Hoofdstuk 6 Juridisch planbeschrijving

6.1 Algemeen

Op 1 juli 2008 zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (en het Besluit ruimtelijke ordening) in werking getreden. Daarnaast heeft het ministerie VROM het rapport Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP-2012) gepresenteerd. Deze standaard geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de opzet van bestemmingsplannen. Op aan groot aantal punten wijkt deze standaard af van de tot nu toe gebruikelijke vormgeving van bestemmingsplannen. Bij het opstellen van deze standaard is overigens ook rekening gehouden met het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012 (IMRO-2012) en de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen 2012 (PRBP-2012). De bestemmingen in het voorliggende bestemmingsplan passen binnen die standaard. De planologisch-juridische regeling in dit bestemmingsplan sluit -met inachtneming van het vorenstaande- zoveel mogelijk aan bij andere recente bestemmingsplannen van de gemeente Oost Gelre.

6.2 Bestemmingsplan

Het digitale bestemmingsplan NL.IMRO.1586.BPBUI1509 is de verzameling geometrisch bepaalde planobjecten dat is vervat in een GML-bestand NL.IMRO.1586.BPBUI1509 met bijbehorende regels. De papieren plankaart (nu bekend als de analoge verbeelding van het voorliggende bestemmingsplan) is getekend op een schaal 1:1.000 en omvat 1 kaartblad. Het kaartblad geeft de bestemming van de gronden aan. Waar nodig zijn aanduidingen op de kaart opgenomen waarvan de betekenis in de regels wordt verklaard.

6.3 Plansystematiek

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingpslan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

6.4 Regels

De regels van het voorliggende bestemmingsplan zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn:

 • 1. Inleidende regels;
 • 2. Bestemmingsregels;
 • 3. Algemene regels;
 • 4. Overgangs-, en slotregels.

1. Inleidende regels

In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt. Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels bepaald.

2. Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de bestemmingen vastgelegd. Dit bestemmingsplan bevat de bestemming 'Wonen' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1'. Per bestemming wordt het toegestane gebruik geregeld en zijn de bouwregels opgenomen.

3. Algemene regels

In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen - dat wil zeggen: het gehele bestemmingsplan betreffend - karakter. Het zijn achtereenvolgens een anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels en algemene procedureregels.

4. Overgangs- en slotregels

In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene bepalingen betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen.

Hoofdstuk 7 Economische en maatschappelijk uitvoerbaarheid

7.1 Haalbaarheid en exploitatieplan

De legeskosten voor de procedure om herziening van het bestemmingsplan worden door de verzoeker bekostigd. Indien het project aanleiding geeft tot uitkering van planschade (artikel 6.1 Wro) zullen de kosten worden doorberekend aan de verzoeker. Ten behoeve van het project is een anterieure overeenkomst inzake grondexploitatie en planschade afgesloten met verzoeker.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1 Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode heeft een ieder de gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van NB. tot en met NB. ter inzage gelegen. In deze periode zijn NB. zienswijzen ingekomen.

7.2.2 Artikel 3.1.1.-overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Ter voldoening hieraan zou het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd moeten worden aan het waterschap Rijn en IJssel en aan de provincie Gelderland.

Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben in hun schrijven genaamd 'Werkwijze onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening' aangegeven dat zij de Wro-agenda leidend laten zijn voor de wijze waarop en de mate waarin zij betrokken zouden willen worden bij het vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro.

In hun brief van 22 oktober 2009, nummer 2009-018420 hebben zij dit nogmaals weergegeven.

Dit betekent dat zij onderscheid maken in beleidsthema's waar zij wel Wro-instrumenten gaan inzetten en beleidsthema's waar zij dat in principe niet zullen doen. Daar waar zij instrumenten gaan inzetten spreekt de Wro-agenda van 'provinciaal belang en provinciale verantwoordelijkheid'; daar waar zij die instrumenten in principe niet zullen inzetten spreekt de Wro-agenda 'enkel' van 'provinciaal belang'.

Daarnaast geven zij aan dat bij 'puur lokale plannen' de provincie hierin geen rol heeft.

In onderhavige wijziging van het bestemmingsplan is sprake van een bestemmingswijziging van een perceel in het buitengebied van de gemeente Oost Gelre. Het perceel is wel gelegen in Agrarisch gebied met landschapswaarden en aangemerkt als Waardevol gebied. Het gaat in onderhavig geval om een woningsplitsing en wijizging van de bedirfjsbestemming naar een woonbestemming. Hierbij is sprake van lokaal belang zodat er geen vooroverleg met de provincie behoeft plaats te vinden.

Waterschap Rijn en IJssel

Het voorontwerp bestemmingsplan voor onderhavig plan is ook niet toegezonden aan het Waterschap Rijn en IJssel. Er zijn geen wijzigingen die het Waterschap aangaan.

Beide diensten kunnen reageren op het ontwerp-bestemmingsplan.

Hoofdstuk 8 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan wordt, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid tot Inspraak geboden.

De resultaten van zowel het Overleg als de Inspraak zullen in het bestemmingsplan worden verwerkt.