direct naar inhoud van Artikel 11 Tuin
Plan: Dorpskern Lichtenvoorde 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPLIC100-VS03

Artikel 11 Tuin

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

11.2.2 Bouwen aanbouwen

Het uitbreiden van een woning aan de voorzijde met een uitbouw door middel van overschrijding van de voorgevel is, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', toegestaan onder voorwaarden dat:

 • a. de hoogte van de uitbouw maximaal 3 m bedragen mag, maar niet hoger dan de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw mag zijn;
 • b. de breedte van de uitbouw maximaal 40% mag bedragen van de breedte van de oorspronkelijke voorgevel van de woning;
 • c. de diepte van de uitbouw maximaal 40% mag bedragen van de diepte van de aanwezige ruimte tussen de voorgevel en de aan de weg gelegen perceelsgrens, met een maximum van 1,5 m.

11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder art. 11.2.3, sub a, mag de bouwhoogte van antennes, (tuin)verlichting, vlaggenmasten en vergelijkbare andere bouwwerken maximaal 5 m bedragen.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de breedte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. de wijze van afdekking van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. het aantal en de situering van parkeerplaatsen op eigen terrein.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

11.4 Ontheffing van de bouwregels
11.4.1 Bouwen overkapping

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 11.2.3, sub a voor de bouw van een overkapping, zijnde een bouwwerk, geen gebouw zijnde, onder de volgende voorwaarden:

 • a. de overkapping tenminste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van woning ligt;
 • b. de oppervlakte van een overkapping mag maximaal 20 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een overkapping mag maximaal 0,25 m boven 3 m bedragen, maar mag, ingeval zij is aangebouwd aan een hoofdgebouw, niet hoger zijn dan de eerste bouwlaag van dat hoofdgebouw;
 • d. de bestemming 'Tuin' mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd.

11.4.2 Criteria

Ontheffing als bedoeld in art. 11.4.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.