direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: Dorpskern Lichtenvoorde 2009
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPLIC100-VS03

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen voor verkeer en verblijf;
 • b. parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. ondergrondse afvalcontainers;
 • e. (markt)standplaatsen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - standplaats';
 • f. waterlopen, waterberging en waterinfiltratievoorzieningen;
 • g. geluidswerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen,

met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en verhardingen.

12.2 Bouwvoorschriften
12.2.1 Algemeen

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

12.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en straatmeubilair gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 25 m².

12.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder art. 12.2.3, sub a mag de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 10 m bedragen;

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde, nadere eisen stellen met betrekking tot:

 • a. de hoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de oriëntering van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. het aantal en de situering van parkeerplaatsen.

De nadere eisen mogen niet op onevenredige wijze het gebruik van bouwwerken en gronden aantasten.

12.4 Wijzigingsbevoegdheid
12.4.1 Wijziging bestemming

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd de bestemming 'Verkeer' te wijzigen in de bestemming 'Centrum'. De regels van art. 4'Centrum' zijn van overeenkomstige toepassing;

12.4.2 Criteria

De in art. 12.4.1 genoemde wijziging kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting ontstaat van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.