direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene ontheffingsregels
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

Artikel 8 Algemene ontheffingsregels

8.1 Ontheffingsbevoegdheid
8.1.1 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

  • a. het oprichten van bouwwerken voor algemeen nut (zoals telefooncellen en transformatorhuisjes), mits de inhoud van elk van deze bouwwerken niet meer bedraagt dan 75 m3 en de bouwhoogte ervan niet meer bedraagt dan 4 meter;
  • b. het overschrijden van de regels inzake bouwhoogte en oppervlakte van gebouwen, met niet meer dan 10%;
  • c. het overschrijden van de regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met niet meer dan 10%;
  • d. het in geringe mate aanpassen van enig onderdeel van het plan zoals een bebouwingsgrens, indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze aanpassing in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan gewenst of noodzakelijk is, waarbij de grenzen met niet meer dan 3 meter worden verschoven;
8.1.2 Afwegingskader

Een in 8.1 genoemde ontheffing kan slechts verleent worden indien zich daartegen geen dringende redenen verzetten, het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt aangetast en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

8.1.3 Procedure

Voor een besluit tot ontheffing geldt de in 10.2 vermelde voorbereidingsprocedure.