direct naar inhoud van 5.1 Watertoets
Plan: Multifunctioneel gebouw Vragender
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA002-OH01

5.1 Watertoets

Waterbeheerplan 2010-2015

Het plangebied ligt in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel. Dit Waterschap heeft een nieuw waterbeheerplan vastgesteld voor de periode 2010-2015. Met de voornemens uit het waterbeheerplan wil het Waterschap actief inspelen op alle lopende en komende veranderingen zoals de wijzigingen in de waterwetgeving en de Kaderrichtlijn Water. Het beleid van het Waterschap is gericht op het realiseren en in stand houden van een duurzaam veerkrachtig watersysteem, waarbij veilig water, voldoende water en schoon water uitgangspunt zijn. Er zijn mogelijkheden om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren en om meer ruimte te bieden voor het vasthouden van water. Het beheer van water en afvalwater in stedelijk gebied krijgt steeds meer aandacht. Stedelijk water wordt steeds meer gezien als integraal onderdeel van het watersysteem.

Watertoets

Bij de ontwikkeling van een locatie zijn vaak veel belangen in het geding en moet er rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Een goede afweging is daarom van groot belang. Vanwege het dienen van het maatschappelijk belang moet een gemeente eventuele medewerking goed kunnen verantwoorden. In onderstaande tabel wordt per waterthema aangegeven of het wel of niet relevant is. De relevante thema's worden vervolgens uitgewerkt.

Waterthema   Toelichting   Relevant ?  
1. Veiligheid   1. In het plangebied liggen primaire of secundaire waterkeringen.
2. In het plangebied bevinden zich regionale waterbergingsgebieden.  
Nee

Nee  
2. Wateroverlast   1. In het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes of normeringsgebieden.
2. Er is sprake van toename van verhard oppervlak.  
Nee


Ja  
3. Riolering   1. Wijze van hemelwaterafvoer verandert.
2. Er zijn kansen voor afkoppelen.  
Nee
Nee  
4. Watervoorziening   Watervoorziening (kwantitatief) voor andere functies, met name natte natuur / verdrogingsgebieden in en/of nabij het plangebied, speelt een rol.   Nee  
5. Volksgezondheid   1. In of nabij het plangebied bevinden zich of komen functies die milieuhygiënische risico's met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan het water).
2. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten.
3. Nabij oppervlaktewater bevinden zich of komen functies die verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (met name voor kinderen: spelen, tuinen aan water).  
NeeJa
Nee

 
6. Bodemdaling   In het plangebied bevinden zich zettingsgevoelige gebieden.   Nee  
7. Overlast grondwater   1. In het plangebied is sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond.
2. Het plangebied bevindt zich in de invloedzone van
de Rijn of IJssel.  
Nee

Nee
 
8. Oppervlaktewaterkwaliteit   In (de omgeving van) het plangebied is oppervlakte- water aanwezig.   Nee  
9. Grondwaterkwaliteit   1. Binnen of nabij het plangebied bevindt zich een infiltratiegebied voor drinkwaterwinning.
2. Het plangebied ligt in of nabij een infiltratiegebied voor natuur.  
Nee

Nee  
10. Verdroging/kwel   1. Het plangebied bevindt zich in een hydrologisch beïnvloedingsgebied van natuur.
2. In of nabij het plangebied bevinden zich kwelgebieden.  
Nee

Nee  
11. Natte natuur   Binnen of nabij het plangebied bevinden zich HEN
en/of SED wateren of EVZ.  
Ja  
12. Inrichting en beheer   In of nabij het plangebied bevinden zich wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap.   Nee  
13. Recreatie   In het plangebied bevinden zich watergangen en gronden (oevers) in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt/is.   Nee  
14. Landschap en cultuurhistorie   1. Het plan heeft herinrichting van watergangen tot doel.
2. Er zijn cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig.  
Nee

Nee  

Uitwerking thema's

Door de ontwikkelingen in het plangebied zal het afvalwater toenemen (extra douches, toiletten, spoelwater kantine). Dit afvalwater zal op de riolering worden geloosd. Regenwater wordt niet afgevoerd via het riool maar wordt afgevoerd naar de bodem. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk water vanaf de verharding in de bodem wegzakt en via het grondwater vertraagd wordt afgevoerd.

De aan te leggen parkeerplaatsen zullen niet geheel worden verhard maar gedeeltelijk worden voorzien van gras betonstenen. Hierdoor kan het regenwater in de bodem infiltreren.

Door de ontwikkelingen in het plangebied zal ook het verhard oppervlak toenemen (bebouwing en bestrating). Het oppervlak van de nieuwe bebouwing en aan te leggen bestrating bedraagt ongeveer 2.300 m2. Het totale verhard oppervlak bedraagt ongeveer 5.000 m2. Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen, wordt het regenwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens de trits vasthouden - bergen - afvoeren behandeld.

Om overbelasting van het oppervlaktewatersysteem en plaatselijk wateroverlast van hemelwater te voorkomen, moet extra ruimte gereserveerd worden voor het bufferen van regenwater waarmee de afvoerpiek wordt opgevangen. Voor de toename aan verharding op het perceel is 96 m3 compenserende waterberging nodig.

Een deel van het regenwater, met name vanaf de parkeerplaatsen, zal infiltreren in de bodem door gebruik van gras betonstenen. Om de aan te leggen parkeerplaatsen wordt een nieuwe watergang gegraven met een lengte van ongeveer 57 meter. Deze zal worden voorzien van een vijftal drempels om het water vast te houden. Ook een bestaande sloot, gelegen in het verlengde van de Kapelweg, zal worden voorzien van drempels. Dit levert de benodigde compenserende waterberging.

Op ruim 200 meter van het plangebied is een ecologische verbindingszone en een SED-watergang gelegen. Onderhavig bestemmingsplan heeft geen negatieve invloed op de waterkwaliteit in dit gebied en is geen bedreiging voor de ecologische doelstellingen voor de verbindingszone.

Aanpassen persleiding en rioolgemaal

In het plangebied is een persleiding van de riolering gelegen inclusief een rioolgemaal in beheer van het Waterschap Rijn en IJssel. In verband met de ongunstige ligging van het rioolgemaal is in overleg met het Waterschap besloten deze te verplaatsen en te vervangen door een nieuw rioolgemaal. De lokatie van het nieuwe rioolgemaal is op de verbeelding aangegeven. Ten behoeve van het nieuwe rioolgemaal wordt tevens de persriolering aangepast.