direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

5.2 Bodem

Een bodemonderzoek is nodig om de bodemkwaliteit ter plaatse te bepalen. Worden gronden gebruikt om personen langere tijd te laten verblijven dan dient onderzoek naar de bodemgesteldheid te worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan woningbouw, kantoren, etc. De herinrichting van het dorpskern beoogd geen gebruik voor woningbouw, kantoren, etc. zodat onderzoek naar de bodemgesteldheid niet noodzakelijk is.

In 1997 heeft op het perceel een bodemonderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Blgg uit Oosterbeek, waarbij ter plaatsen van de aanwezige wasplaats in een grondmengmonster van de bovengrond een olieverontreiniging is aangetroffen. Aangezien de aangetroffen gehaltes de toetsingswaarde overschreden bestond het vermoeden van een ernstige bodemverontreiniging en werd geadviseerd nader bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling heeft er op de te ontwikkelen locatie een verkennend bodemonderzoek en ter hoogte van de wasplaats een nader bodemonderzoek plaatsgevonden. De resultaten zijn verwerkt in het bodemonderzoeksrapport met nummer MT.21064 welke hier als bijlage is bijgevoegd.

Uit het nader onderzoek is gebleken dat zowel zintuiglijk als analytisch geen verontreiniging met olie (meer) is aangetroffen ter hoogte van de wasplaats. Een verklaring hiervoor is niet gegeven.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er geen milieuhygiƫnische belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie en wijziging van het bestemmingsplan. Ten behoeve van de verwerking van de vrijkomende grond wordt verwezen naar de uitgangspunten van het Besluit bodemkwaliteit.