direct naar inhoud van 5.3 Flora en Fauna
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

5.3 Flora en Fauna

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

In de Flora- en faunawet zijn diersoorten en plantensoorten aangewezen die wettelijk beschermd zijn. De Flora- en faunawet is niet beperkt tot, of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.

In het kader van de voorgenomen nieuwbouw en wijziging van het bestemmingsplan is een quickscan Flora en fauna uitgevoerd door Hamabest milieu-adviesbureau. De bevindingen zijn verwerkt in een onderzoeksrapport met nummer R11.017-JMW-F01 van 18 februari 2011 welke als bijlage is bijgevoegd.

Op basis van de bevindingen kan geconcudeerd worden dat er in de huidige situatie, in het kader van de Flora- en faunawet, geen gevolgen zijn voor het plangebied. Wel wordt aangegeven dat, indien het rooien en de bouw binnen het broedseizoen van vogels plaatsvindt, globaal tussen 15 maart en 15 juli, er voor de start gecontroleerd dient te worden of er geen broedgevallen aanwezig zijn.