direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

5.5 Geluid

Door onderzoeksburo Tauw is in maart 2011 een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het bepalen van de geluidniveaus ten gevolge van de inrichting ter plaatse van omliggende geluidgevoelige objecten (woningen van derden en school). Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrifjsvoering en geluidmetingen ter plekke, literatuurgegevens en een eerder door Tauw uitgevoerd akoestisch onderzoek uit 2004. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus van het bedrijf zijn berekend. De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. In het onderhavige onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de woningen bedraagt achtereenvolgens maximaal 45 dB(A), 38 dB(A) en 28 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning en de richtwaarden uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. Ter plaatse van één woning (Winterswijkseweg 17) worden deze waarden overschreden. De maatgevende bronnen voor de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn de vrachtwagens en de uitstraling van de geveldelen van de mengerij.

2. Het maximale geluidniveau ter plaatse van de woningen bedraagt maximaal 74 dB(A) in de dagperiode. Hiermee worden de grenswaarden uit de vigerende vergunning en de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (HMRI)' overschreden. Er wordt wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde voor bestaande bedrijven uit de HMRI. De maximale geluidniveaus op de woningen wordt veroorzaakt door het rijden van het vrachtverkeer. Het is niet mogelijk binnen redelijkheid maatregelen te rreffen om de maximale geluidniveaus op de woningen te reduceren.

3. Het equivalent geluidniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer ter plaatse van de woningen bedraagt maximaal 50 dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996.

Geconcludeerd kan worden dat er in de representatieve bedrijfssituatie overschrijdingen van de grenswaarde van de maximale geluidsniveaus in de dagperiode plaatsvinden. De overschrijding wordt veroorzaakt door het inrijden van vrachtwagens aan de voorzijde. Bronmaatregelen kunnen hiervoor niet worden getroffen en het is ook niet mogelijk afschermende maatregelen te treffen of de inrit te verplaatsen. Daarnaast zullen de maximale geluidniveaus ten gevolge van het verkeer op de openbare weg minstens even hoog zijn en is het niet ongebruikelijk maximale geluidniveaus ten gevolge van laden en lossen en rijden ten behoeve hiervan uit te zonderen van beoordeling.

In het kader van de procedure om omgevingsvergunning Wabo zal een ontheffing van de maximale geluidniveaus worden verleend.

Het akoestisch rapport met nummer 4765408 van 8 maart 2011 is als bijlage bijgevoegd.