direct naar inhoud van 8.2 Exploitatieplan
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

8.2 Exploitatieplan

In artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen dat een exploitatieplan wordt vastgesteld voor de gronden waarop een bouwplan kan worden gerealiseerd. Volgens artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt hier in ieder geval de bouw van één of meerdere hoofdgebouwen onder verstaan. Hiervan is in dit geval sprake. In afwijking van artikel 6.12, lid 2 kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen in de volgende gevallen:

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;

Met Gunnewick wordt een anterieure overeenkomst gesloten teneinde de realisatie van dit project veilig te stellen. Het is niet noodzakelijk voor dit gebied een exploitatieplan vast te stellen.

b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;

Dit is niet noodzakelijk. Het gaat in dit geval om de realisatie van een tweetal opslagloodsen en een uitbreiding cq. verbouw van een opslagloods naast de bestaande molen. De infrastructurele voorzieningen worden in één stroom gerealiseerd. Er wordt voldaan aan deze wettelijke voorwaarde.

c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.

Het voorliggende plan wordt ontwikkeld door Gunnewick, waardoor het stellen van nadere eisen met betrekking tot de openbare ruimte niet noodzakelijk is.

Burgemeester en wethouders achten het plan economisch uitvoerbaar.