direct naar inhoud van 8.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Vragender herziening Gunnewick Winterswijkseweg 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1586.BPVRA003-VG07

8.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

8.3.1 Inspraak

Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er zienswijzen ingekomen. De resultaten van de inspraak zullen in het vast te stellen bestemmingsplan worden verwerkt.

8.3.2 Artikel 3.1.1.-overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te worden gevoerd met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

In een vroegtijdig stadium zijn de uitbreidingsplannen besproken met voormalige gedeputeerde van de provincie Gelderland de heer Verdaas. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd. De provincie kan - ondanks de strijdigheid met de Ruimtelijke Verordening Gelderland - instemmen met het plan mits er sprake is van een zeer goede landschappelijke inpassing.

Nadien is een landschapsplan ingediend en beoordeeld. Omdat het plan reeds in een voortraject door de provincie akkoord bevonden is, wordt dit plan niet meer als vooroverleg aangeboden aan Gedeputeerde Staten maar kan de provincie reageren tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Op 31 oktober 2012 is het plan voorgelegd aan het Waterschap Rijn en IJssel. Zij gaven aan dat het water zoveel mogelijk op eigen terrein 'opgelost' moet worden mede omdat de bestaande wadi's niet op deze toename in verharding van het oppervlak zijn berekend. Verzoeker heeft aangegeven de nieuwe loodsen en de nieuwe verharding van het terrein niet te lozen op de gemeentelijke riolering of op de bestaande wadi's maar rondom de nieuwe loodsen nieuwe wadi's aan te gaan leggen. Ons inziens wordt hiermee voldaan aan het verzoek van het Waterschap. Hierdoor is dit plan niet meer voor vooroverleg aan het Waterschap voorlegd maar kan het Waterschap reageren tegen het ontwerp bestemmingsplan.